RÅ 1995 not 300

Bifall (körkort, föreläggande om ordningsbot för hastighetsöverträdelse undanröjt) / Körkort, föreläggande om ordningsbot för hastighetsöverträdelse undanröjt (bifall)

Not 301. Ansökan av Länsstyrelsen i Stockholms län om resning i ett mål ang. återkallelse av körkort. - Länsrätten i Stockholms län återkallade genom dom den 5 juli 1994 Seyed Reza K:s körkort med en spärrtid om en månad. Grunden för återkallelse var att Seyed Reza K. enligt godkända ordningsförelägganden gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelser dels den 30 juli 1993 genom att ha fört motordrivet fordon med en hastighet av 76 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet varit 50 km/tim, dels den 3 mars 1994 genom att ha kört med en hastighet av 100 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet varit 70 km/tim. - Länsstyrelsen yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning och upphäva länsrättens dom. Länsstyrelsen anförde därvid att Svea hovrätt genom slutligt beslut den 25 januari 1995 hade undanröjt det ordningsföreläggande avseende hastighetsöverträdelse som den 3 mars 1994 hade godkänts samma dag och legat till grund för domen. -Regeringsrätten (1995-10-06, Wahlgren, Tottie, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett av de ordningsförelägganden som legat till grund för beslutet att återkalla Seyed Reza K:s körkort har numera upphävts. Skäl finns för att bevilja resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning samt visar, med undanröjande av Länsrättens i Stockholms län dom den 5 juli 1994, målet åter till länsrätten för ny handläggning. (fd I 1995-09-26, Rundquist)

*REGI

*INST