RÅ 1995 not 304

Inkomsttaxering, återbetalning av tidigare beskattade underhållsbidrag (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, återbetalning av tidigare beskattade underhållsbidrag)

Not 304. Ansökan av Eva K. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - I en ansökan om resning yrkade Eva K. nedsättning av inkomsttaxeringarna 1984-1987. Till stöd för sin talan åberopade hon en av Göta hovrätt den 3 mars 1993 meddelad dom angående återvinning i konkurs av utbetalda underhållsbidrag. -Regeringsrätten (1995-10-11, Werner, von Bahr, Swartling): Av den åberopade domen framgår bl.a. att Eva K. förpliktats att återbetala underhållsbidrag som hon under åren 1983-1988 uppburit från sin tidigare make. Hovrätten har emellertid - med hänsyn till att Eva K. beskattats för mottagna bidrag - i viss mån jämkat återbetalningsskyldigheten. Regeringsrätten finner inte visat att något sådant särskilt förhållande föreligger att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Eva K:s ansökan skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-09-26, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST