RÅ 1995 not 305

Överklagande ang. skattetillägg kunde prövas i ordinarie väg (avvisat) / Avvisat (överklagande ang. skattetillägg kunde prövas i ordinarie väg)

Not 305. Ansökan av Kim I. om resning i mål ang. skattetillägg vid eftertaxering, m.m. -Kammarrätten i Göteborg (1994-11-08) avslog Kim I:s överklagande av en av Länsrätten i Göteborgs och Bohus län meddelad dom varigenom Kim I. (född år 1979) eftertaxerats år 1987 för inkomst med omkring 370 000 kr och påförts skattetillägg med 40 procent av den inkomstskatt som följde av eftertaxeringen. - Hos Regeringsrätten yrkade Kim I. att skattetillägget skulle undanröjas. Om prövningstillstånd inte meddelades ansökte hon om resning. - Regeringsrätten (1995-10-12, Björne, Sjöberg, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd inte bör meddelas. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Kim I:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hennes ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1995-09-27, Laestander) (Anm. Samtidigt avgjordes med samma utgång ansökningar om resning m.m. från Liv I. och Anne I.)

*REGI

*INST