RÅ 1995 not 307

Ansökan av Ann-Marie B. och Bo B. om resning i ett ärende ang. bygglov

Not 307. Ansökan av Ann-Marie B. och Bo B. om resning i ett ärende ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Mora kommun meddelade den 28 april 1992 Eric N. bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Östnor 249:2. Överklaganden av Ann-Marie B. och Bo B. avslogs av länsstyrelsen enligt beslut den 12 januari 1993 och av Kammarrätten i Sundsvall enligt dom den 14 juni 1993. Sedan Ann-Marie B. och Bo B. fullföljt sin talan meddelade Regeringsrätten enligt beslut den 26 april 1994 inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom stod därför fast. - I ansökningen yrkade Ann-Marie B. och Bo B. att resning skulle beviljas. De vidhöll vad de anfört tidigare och tillade bl.a. följande. Kammarrätten hade noterat att det funnits möjlighet till en alternativ placering av garagebyggnaden. Stommen till tak hade varit färdigställd den 26 juni 1994 och den utlovade högsta höjden torde ha överskridits med uppåt tre decimeter. Räknat i synfält bortom garaget från fönster på övervåningen gav denna skillnad i höjd en avsevärd begränsning, mellan 23 och 41 meter från garagetak resp. förrådstak räknat på fyra meters höjd och 30 meter från garaget. Regeringsrätten hade prövat liknande mål tidigare varför Regeringsrätten även borde göra detsamma i detta fall. -Regeringsrätten (1995-10-13, Björne, Sjöberg, Lavin): Ann-Marie B. och Bo B. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-09-26, Bergquist)

*REGI

*INST