RÅ 1995 not 309

Ansökan av Irene B. om resning i ett ärende ang. jämkning av preliminär skatt

Not 309. Ansökan av Irene B. om resning i ett ärende ang. jämkning av preliminär skatt. - Irene B. ansökte i juli 1993 om jämkning av preliminär A-skatt för 1993. Skattemyndigheten i Västerbottens län beslöt den 4 augusti 1993 att avdrag för preliminär A-skatt vid varje avlöningstillfälle skulle göras med 25 procent. Sedan skattemyndigheten omprövat beslutet vid två tillfällen utan att ändra tidigare fattat beslut, överklagade Irene B. beslutet till Länsrätten i Västerbottens län och yrkade att avdrag för preliminär skatt skulle göras med lägre belopp än 25 procent. Länsrätten beslöt i dom den 22 december 1993 att inte ändra skattemyndighetens beslut. Sedan Irene B. överklagat domen beslöt länsrätten den 12 januari 1994 att avvisa hennes talan eftersom länsrättens beslut i fråga om jämkning av preliminär skatt enligt 102 § uppbördslagen (1953:272) inte fick överklagas. - I en skrivelse till Regeringsrätten anförde Irene B. bl.a. att länsrättens beslut var felaktigt och att rättelse borde göras. -Regeringsrätten (1995-10-13, Brink, Dahlman, Baekkevold): Regeringsrätten upptar Irene B:s skrivelse som en ansökan om resning i det mål om jämkning av preliminär A-skatt som avgjorts genom länsrättens dom den 12 januari 1994. - Regeringsrätten finner att skäl för resning inte föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-09-24, Sundin)

*REGI

*INST