RÅ 1995 not 311

I mål som tidigare varit föremål för rättsprövning (avslag) / Avslag (i mål som tidigare varit föremål för rättsprövning)

Not 311. Ansökan av Einar J. om resning i mål ang. vitesföreläggande. - Koncessionsnämnden för miljöskydd beslöt den 12 april 1994 att fastställa ett beslut av Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun att vid vite av 20 000 kr förelägga ägaren till fastigheten Rydet 1:4, Einar J., att ansluta fastighetens spillvatten till det allmänna ledningsnätet. Enligt Koncessionsnämndens beslut skulle detta ha skett senast den 1 oktober 1994. - Einar J. ansökte härefter hos Regeringsrätten om rättsprövning av Koncessionsnämndens beslut. Regeringsrätten fann genom dom den 31 mars 1995 att Koncessionsnämndens beslut skulle stå fast. - I ansökningen yrkade Einar J. att resning skulle beviljas i det genom Koncessionsnämndens beslut avgjorda ärendet liksom i det genom Regeringsrättens dom den 31 mars 1995 avgjorda målet angående rättsprövning. Han anförde bl.a. att Regeringsrätten inte tagit hänsyn till att Koncessionsnämnden begått uppenbara regelfel när den inte på hans yrkande besiktigat platsen. Han gjorde gällande att det inte förelåg risk för olägenheter varken för någon annan eller för vattentäkten. -Regeringsrätten (1995-10-13, Brink, Dahlman, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De omständigheter som Einar J. har anfört till stöd för ansökningen om resning i det genom Koncessionsnämndens beslut avgjorda ärendet åberopades av honom redan i rättsprövningsmålet och prövades av Regeringsrätten i detta mål. - Vad Einar J. har anfört i förevarande mål visar inte att det finns synnerliga skäl för omprövning av vare sig det genom Koncessionsnämndens beslut avgjorda ärendet eller det genom Regeringsrättens dom avgjorda målet angående rättsprövning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-09-26, Andersson-Jarl)

*REGI

*INST