RÅ 1995 not 313

Inkomsttaxering, beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning)

Not 313. Ansökan av Ketil P. om resning i fråga om inkomsttaxering 1988. - Ketil P. förvärvade år 1984 tillsammans med sin dåvarande sambo fastigheten Bön Östra 1:315 i Årjängs kommun för 20 877 kr. - Fastigheten bebyggdes med hus och garage. I mars 1987 sålde Ketil P. och sambon fastigheten för 500 000 kr. - Vid 1988 års taxering bestämde taxeringsnämnden Ketil P:s till statlig och kommunal inkomstskatt taxerade inkomst till 111 823 kr. Nämnden påförde därvid Ketil P. en skönsmässigt bestämd vinst vid försäljningen av fastigheten med 100 000 kr. Taxeringsnämndens beslut vann laga kraft. - I ansökningen om resning yrkade Ketil P. att han inte skall beskattas för någon realisationsvinst. - Till stöd för sin talan åberopade Ketil P. ett antal fakturor avseende byggkostnader m.m. Som förklaring till att han inte tidigare åberopat den nu ingivna utredningen anförde han i huvudsak följande. Han hade svårt att förstå det svenska kanslispråket och hade därför inte förstått vad som krävdes av honom. Vidare hade de aktuella handlingarna övertagits av hans sambo i samband med att de separerade i anslutning till försäljningen. Handlingarna hade sedermera förkommit. En del av skattebesluten hade dessutom inte nått honom. - Riksskatteverket medgav i avgivet yttrande att försäljningen av fastigheten inte medfört någon vinst men bestred att skäl för resning förelåg. -Regeringsrätten (1995-10-18, Wahlgren, Björne, Tottie, Sjöberg, Holstad): Skälen för Regeringsrättens beslut. I målet är utrett att någon vinst inte uppkom vid försäljningen av den ifrågavarande fastigheten. På grund härav och med hänsyn till vad som i övrigt framkommit finner Regeringsrätten att sådana särskilda förhållanden föreligger som utgör synnerliga skäl för att pröva Ketil P:s taxeringar på nytt. Ketil P:s inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet skall därvid bestämmas till 0 kr. - Regeringsrättens beslut. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten bestämmer med ändring av taxeringsnämndens beslut Ketil P:s inkomsttaxeringar 1988 till följande belopp (beloppen utelämnade här). (fd I 1995-09-19, Waas)

*REGI

*INST