RÅ 1995 not 317

Ansökan av Bertil H. m.fl. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan

Not 317. Ansökan av Bertil H. m.fl. om rättsprövning av beslut i fråga om detaljplan. - Kommunfullmäktige i Landskrona kommun antog genom beslut den 26 oktober 1992 detaljplan för del av kvarteret Salvian i Landskrona. Sedan beslutet överklagats av sökandena avslog Länsstyrelsen i Malmöhus län genom beslut den 28 juni 1993 överklagandena. -Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-06-16) fann inte att detaljplanen kunde anses innebära sådana olägenheter för Bertil H, som överklagat länsstyrelsens beslut, att den inte kunde godtas. - Sökandena begärde omprövning av regeringens beslut. En av dem yrkade dessutom inhibition. Till stöd för sin talan anförde de i huvudsak följande. Regeringen hade i sin prövning inte krävt att vissa förutsättningar för kommunens rätt och skyldighet att planlägga användningen av mark och vatten uppfyllts. Dessa var att planerad bebyggelse hade yttre form och utseende i övrigt som med den befintliga boendemiljön gav en god helhetsverkan, att trafiksäkerheten inte skulle äventyras, att gästparkering och uppställning av fordon som inte kunde beredas plats i planerade garage inte medförde olägenheter, att olägenheterna för de i omgivningen boende inte underskattades samt att opartiskhet, konsekvens och saklighet skulle iakttas vid prövande myndigheters planläggning och beslut. - Regeringsrätten (1995-10-25, Brink, Dahlman, Palm, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen i något av de hänseenden som sökandenas talan riktar in sig på har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden. Vad sökandena anfört och handlingarna innehåller ger inte vid handen att det har förekommit något fel i förfarandet som kan ha påverkat avgörandet av planärendet. Inte heller i övrigt framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1995-09-20, Olsson)

*REGI

*INST