RÅ 1995 not 318

Ansökan av Hans-Lennart C. om resning i ärende om skadeståndsskyldighet för kommun

Not 318. Ansökan av Hans-Lennart C. om resning i ärende om skadeståndsskyldighet för kommun. - Kommunstyrelsens i Malmö kommun delegation för skadeståndsärenden beslutade den 12 februari 1993 att avslå ett yrkande av Hans-Lennart C. om ersättning med 8 061 kr för utlägg på grund av vattenskada i hans fastighet Malmö Intagan 16 i samband med stopp i avloppsledning den 23 september 1992. Hans-Lennart C. överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg och anförde vissa omständigheter som enligt hans mening borde föranleda skadeståndsskyldighet för kommunen. Kammarrätten avslog överklagandet i dom den 4 november 1993. Sedan han överklagat beslutade Regeringsrätten den 4 oktober 1994 att inte meddela honom prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande stod därför fast. - Hans-Lennart C. ansökte om resning i målet. Han anförde härvid vissa nya omständigheter som enligt hans mening borde föranleda skadeståndsskyldighet för kommunen. -Regeringsrätten (1995-10-26, Brink, Palm, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökanden har inte visat att det föreligger något särskilt förhållande som utgör synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-09-20, G. Mattsson)

*REGI

*INST