RÅ 1995 not 321

Bifall (nya omständigheter i mål om inkomsttaxering) / Nya omständigheter i mål om inkomsttaxering (bifall)

Not 321. Ansökan av Holger S. om resning. - Holger S. taxerades 1988 i avsaknad av självdeklaration efter skönsmässiga grunder för inkomst av rörelse med 22 500 kr samt påfördes förseningsavgift och skattetillägg. Han överklagade besluten till Länsrätten i Jönköpings län och yrkade att han skulle taxeras enligt en avgiven självdeklaration i vilken inkomst av rörelse redovisades med 6 000 kr. Länsrätten avslog överklagandet den 15 december 1993 beträffande inkomsttaxeringarna men undanröjde skattetillägget. Sedan Holger S. överklagat länsrättens dom biföll Kammarrätten i Jönköping genom dom den 16 maj 1995 överklagandet på så sätt att taxerad inkomst till statlig och kommunal inkomstskatt bestämdes till 6 000 kr. - Riksskatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i målet avseende inkomsttaxering 1988 av Holger S. och att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom den 16 maj 1995 skulle besluta att Holger S. skulle, med undanröjande av inkomst av rörelse, taxeras för 0 kr. Riksskatteverket yrkade därjämte att påförd förseningsavgift undanröjdes. - Riksskatteverket anförde följande. Det har numera framkommit att Holger S. visserligen själv skrivit under men inte upprättat sina deklarationer för åren 1988-1990. Han har i stället då han sent omsider fått kunskap om de felaktiga taxerings- och avgiftsbesluten sökt erhålla hjälp med att få besluten ändrade på så sätt att varken skatt eller avgifter skulle påföras honom. Mot bakgrund av vad som numera är känt om Holger S:s levnadsförhållanden under 1987, han har själv uppgett att han varit "utslagen" och därjämte i olika sammanhang klart redogjort för sina faktiska förhållanden, får det anses mycket sannolikt att han varken bedrivit rörelseverksamhet eller uppburit skattepliktig inkomst. Inte heller har han varit deklarationsskyldig. - Holger S. tillstyrkte ansökningen. -Regeringsrätten (1995-11-01, Brink, Swartling, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger och att påförda taxeringar jämte påförd förseningsavgift skall undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning beträffande Holger S:s inkomsttaxeringar 1988 och undanröjer taxeringarna jämte påförd förseningsavgift. (fd III 1995-10-05, Eriksson). Samma dag avgjorde Regeringsrätten två mål om resning avseende Holger S:s inkomsttaxering 1989 och 1990 jämte förseningsavgift med samma utgång.

*REGI

*INST