RÅ 1995 not 323

Avslag (omprövning av beslut att vägra prövningstillstånd i mål om ekonomiskt bistånd) / Omprövning av beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om ekonomiskt bistånd (avslag)

Not 323. Ansökan av Rolf G. om resning i mål om ekonomiskt bistånd. - Mölndals nämnd för individärenden avslog den 10 september och den 7 oktober 1993 ansökningar från Rolf G. om ekonomiskt bistånd. I dom den 21 januari 1994 avslog Länsrätten i Göteborgs och Bohus län Rolf G:s överklagande av besluten. Rolf G. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg som i dom den 28 december 1994 inte ändrade den överklagade domen. Sedan Rolf G. fullföljt talan mot kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 29 mars 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I skrivelse till Regeringsrätten begärde Rolf G. omprövning av beslutet att inte meddela prövningstillstånd och anförde som grund härför, utöver vad han anfört i överklagandet av kammarrättens dom, gällande regler i Romfördraget om den sociala dimensionen samt fördragets artikel 177. -Regeringsrätten (1995-11-02, Brink, Swartling, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som behandlar Rolf G:s skrivelse som en ansökan om resning, finner inte att det på grund av något särskilt förhållande föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-10-10, Holmstedt)

*REGI

*INST