RÅ 1995 not 325

Ansökan av Boris B. om resning i ärende ang. registrering av pensionspoäng

Not 325. Ansökan av Boris B. om resning i ärende ang. registrering av pensionspoäng. - I ansökningen om resning anförde Boris B. i huvudsak följande. Trots att han inte hade varit bosatt i Sverige under år 1960 hade pensionspoäng registrerats för honom för det året. I poängregistret hade vidare antecknats att han inte betalat egenavgifter för år 1960. Detta gav honom ett s.k. straffår vid beräkningen av pensionen. Han hade förmodligen felaktigt skönstaxerats för inkomståret 1960. Han begärde att pensionspoängen skulle undanröjas. - Riksförsäkringsverket tillstyrkte bifall till ansökningen och anförde följande. Med hänsyn till att den omdebiterade pensionspoängen sannolikt härrörde från en skönstaxering för inkomståret 1960 och att Boris B. under detta och följande år fram till år 1966 enligt tillgängliga uppgifter inte hade varit bosatt i Sverige, ansåg verket att registrerad pensionspoäng och utförd omdebitering borde annulleras. -Regeringsrätten (1995-11-07, Wahlgren, Wadell, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad som förekommit i målet får anses utgöra synnerliga skäl att pröva frågan om pensionspoäng för Boris B. avseende 1960 på nytt. Resning skall således beviljas. Registreringen av pensionspoäng för 1960 och anmärkningen bör därvid undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Med beviljande av resning undanröjer Regeringsrätten registreringen av pensionspoäng för Boris B. 1960 jämte anmärkning. (fd I 1995-10-10, Perttu)

*REGI

*INST