RÅ 1995 not 326

Ansökan av Conny T. om resning i mål ang. påminnelseavgift enligt studiestödslagen

Not 326. Ansökan av Conny T. om resning i mål ang. påminnelseavgift enligt studiestödslagen. - Länsrätten i Västernorrlands län meddelade den 2 februari 1995 dom i mål angående påminnelseavgift för Conny T. enligt studiestödslagen. Sedan Conny T. fullföljt talan mot länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Sundsvall den 2 mars 1995 och Regeringsrätten den 2 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - Conny T. ansökte om resning. Till stöd för ansökningen åberopade han bl.a. att han inte erhållit någon påminnelse från Centrala studiestödsnämnden innan han betalade. -Regeringsrätten (1995-11-07, Wahlgren, Wadell, Holstad): Någon omständighet som kan utgöra grund för resning har inte visats föreligga. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-10-10, Perttu)

*REGI

*INST