RÅ 1995 not 336

Avvisat (myndighets meddelande att dess beslut inte var överklagbart) / Myndighets meddelande att dess beslut inte var överklagbart (avvisat)

Not 336. Ansökan av Anna B. om resning i ärende ang. förordnande som forskarassistent. - Matematiska-fysiska sektionsnämnden vid Lunds universitet avslog den 23 november 1993 en begäran av Anna B. om förlängning av hennes förordnande som forskarassistent. Överklagandenämnden för högskolan avvisade i beslut den 26 maj 1994 Anna B:s överklagande med motiveringen att sektionsnämndens beslut inte var av sådan beskaffenhet att det kunnat överklagas. Överklagandenämnden angav vidare att dess beslut inte fick överklagas. -Regeringsrätten (1995-11-10, Wahlgren, Tottie, Wadell, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett meddelande av en myndighet att myndighetens beslut inte får överklagas är inte överklagbart. Det är därför inte heller möjligt att bevilja resning enbart för prövning av om ett sådant meddelande är rättsenligt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1995-10-19, Bergquist)

*REGI

*INST