RÅ 1995 not 359

Ansökan av Claes N. om resning i ärenden ang. inkomsttaxering, m.m

Not 359. Ansökan av Claes N. om resning i ärenden ang. inkomsttaxering, m.m. - I avsaknad av allmänna självdeklarationer fastställde taxeringsnämnden Claes N:s taxeringar åren 1980 och 1981 enligt skönsmässiga grunder. Skattetillägg påfördes också. Claes N. överklagade taxeringarna i mars 1987 och ingav därvid deklarationer för resp. taxeringsår. Länsrätten i Malmöhus län beslöt den 26 september 1991 att inte pröva överklagandena, eftersom de kommit in efter den för överklagande i särskild ordning stadgade tiden. - I ansökningen anhöll Claes N. om resning alternativt återställande av försutten tid. Han yrkade att bli taxerad enligt ingivna deklarationer och befriad från skattetillägg samt att Regeringsrätten skulle visa målen åter till länsrätten för prövning i sak. - Till stöd för sin ansökan anförde Claes N. bl.a. följande. Han hade under 1970-talet ägnat sig åt forskning vid Lunds Tekniska Högskola. Forskningen var av tillämpad natur och väckte intresse hos svensk industri. Han hade mot den bakgrunden beslutat att söka utnyttja forskningsresultaten kommersiellt och bildat ett aktiebolag för detta ändamål. Hans kunskaper i företagsekonomi hade inte varit i paritet med hans forskningsbegåvning. Bolagets ekonomiska ställning hade snabbt blivit prekär. Han hade då sökt samarbete med andra företag. Hans bristande erfarenhet av kommersiell verksamhet hade medfört att avtalen som ingicks blev oförmånliga för bolaget. Även han och hans familjs privata ekonomi hade successivt försämrats. Koncentrationen på arbetet i bolaget och den problemfyllda situationen för honom privat hade medfört att han skjutit på fullgörandet av bl.a. deklarationsskyldigheten. Han hade trott att om inkomsten var 0 kr - vilket den varit - var han inte skyldig att avge självdeklaration. Han hade inte heller vetat om den femårsregel som fanns för överklagande. Bolaget hade försatts i konkurs i oktober 1987 och sedan hade han själv försatts i konkurs. Han hade 1991 ingett nya deklarationer till länsrätten för taxeringsåren 1980 och 1981. Dessa deklarationer visade att han endast borde ha taxerats för ett garantibelopp för fastighet i hemortskommunen. Skönstaxeringarna byggde på felaktiga antaganden om att han haft inkomst av tjänst från det fåmansaktiebolag som han ägt. Så hade emellertid inte varit förhållandet; han hade ifrågavarande inkomstår inte uppburit någon som helst inkomst från sitt bolag utan i stället satsat betydande belopp, som han lånat upp, på den i bolaget bedrivna forskningsverksamheten. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-11-23, Björne, Dahlman, von Bahr, Lavin): Vad Claes N. anfört utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrätten finner inte att de av Claes N. anförda omständigheterna utgör synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Resning bör därför inte beviljas. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-10-31, Waas)

*REGI

*INST