RÅ 1995 not 367

Godkännande av flygchef i helikopterföretag (avslag)

Not 367. Ansökan av Trail Air AB om rättsprövning av ett beslut ang. godkännande av flygchef. - Trail Air AB ansökte om brukstillstånd för helikopterverksamhet och föreslog därvid Björn S. som flygchef. -Luftfartsinspektionen (1994-03-23) godkände inte Björn S. som flygchef i bolaget. - Trail Air AB överklagade beslutet. - Svensk Pilotförening (SPF) förklarade i en skrivelse den 22 april 1994 att föreningen biträdde Björn S. i den aktuella frågan. - Sedan Luftfartsinspektionen yttrat sig i ärendet inkom Trail Air AB och SPF med ytterligare skrivelser jämte vissa andra handlingar. Bolaget hemställde därvid i andra hand att godkännandet begränsades på sätt regeringen fann lämpligt. Därvid kunde beaktas att bolaget till en början kom att bedriva flygverksamhet med Björn S. som ende pilot i bolaget och med avsikt att utföra rundflygningar, linjeinspektioner, militärflygningar och fotoflygningar. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1994-07-14): Ärendet gäller främst frågan om Björn S., som sökt godkännande som flygchef i det egna bolaget, kan bedömas lämplig för uppgiften. Luftfartsinspektionen har ansett att han inte uppfyller de krav som måste ställas på en sådan person och grundar sin bedömning på den samlade bild inspektionen har av honom som pilot i helikopterbranschen. Björn S. kan, trots den omfattande utredning som finns i ärendet, inte anses ha gjort sannolikt att han mot inspektionens bestämda uppfattning är lämplig att vara flygchef i bolaget, även om verksamheten i bolaget skulle vara av begränsad omfattning. - Vidare gäller ärendet en prövning av om Björn S. har de erforderliga formella meriterna för att kunna godkännas som flygchef. Enligt inspektionen är kraven i BCL-D 2.3 mom. 4.8 endast delvis uppfyllda, men torde efter vissa kompletteringar kunna komma att tillgodoses. Skäl att frångå inspektionens uppfattning i denna del finns inte. - På grund av det anförda avslår regeringen överklagandet. - Trail Air AB ansökte om rättsprövning av regeringens beslut att inte godkänna Björn S. som flygchef i bolaget. Till stöd för ansökningen anförde bolaget i huvudsak följande. Regeringen hade funnit att Björn S. inte kunde anses ha gjort sannolikt att han mot Luftfartsinspektionens bestämda uppfattning var lämplig att vara flygchef i bolaget, även om verksamheten i bolaget skulle vara av begränsad omfattning. Regeringen hade således fastställt att det var sökanden som hade att bevisa att den föreslagna personen var lämplig om inspektionen hade en annan uppfattning. Handläggningen såväl hos Luftfartsinspektionen som hos regeringen stred mot objektivitets- och likhetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. Luftfartsinspektionen hade vid handläggningen av ärendet låtit handläggare som varit anställda i företag som konkurrerade med Trail Air AB involveras, vilket varit ägnat att rubba förtroendet till dessa personers opartiskhet. - Regeringsrätten (1995-11-27, Tottie, Wadell, Sjöberg, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är inte meningen att rättsprövning skall ske av politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (jämför prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Enligt 14 kap. 3 § luftfartslagen (1957:297) får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, i de avseenden som behandlas i denna lag, meddela ytterligare föreskrifter som gäller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller trafik. Genom olika bestämmelser i luftfartsförordningen (1986:171) har regeringen bemyndigat Luftfartsverket att meddela ytterligare föreskrifter angående luftfart. Sålunda anges i 92 § luftfartsförordningen att Luftfartsverket meddelar de föreskrifter i fråga om luftfartsverksamhet som behövs av säkerhetsskäl och för att i övrigt undvika olyckor och olägenheter vid luftfärder. Med stöd av bl.a. denna paragraf har Luftfartsverket utfärdat driftbestämmelser för luftfart i förvärvssyfte med helikopter (BCL-D 2.3). Enligt mom. 4.10 i dessa bestämmelser gör Luftfartsinspektionen en allmän lämplighetsbedömning av sökanden inför godkännande av flygchef. Vid en sådan prövning görs en sammanvägning av de fakta som är av betydelse för godkännandet. - Handlingarna i målet ger inte stöd för att regeringen felbedömt de fakta som legat till grund för beslutet. Det är heller inte styrkt i målet att beslutet strider emot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. - Regeringsrätten finner således att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt Trail Air AB angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1995-11-01, Hagelin)

*REGI

*INST