RÅ 1995 not 37

Ansökan av Johann G. om resning i ett ärende ang. pensionsgrundande inkomst

Not 37. Ansökan av Johann G. om resning i ett ärende ang. pensionsgrundande inkomst. - För Johann G. beräknades inte någon pensionsgrundande inkomst för inkomståren 1963 och 1965. - I ansökningen anhöll Johann G. om resning avseende fastställande av pensionsgrundande inkomst för honom för inkomståren 1963 och 1965. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. För 1963 och 1965 erhöll han inga ATP- poäng trots att han hade haft sjöinkomst. Sjömansskattekontoret hade kontrolluppgifter tillgängliga endast från början av 1970-talet. Han åberopade därför kopior av löneberäkningar för åren 1963 och 1965. - Riksförsäkringsverket avstyrkte bifall till ansökningen såvitt avsåg inkomståret 1963. Beträffande inkomståret 1965 tillstyrkte verket bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-02-10, Tottie, Dahlman, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) skall för varje år, varunder någon varit försäkrad enligt 1 kap. 3 § första stycket samma lag, pensionsgrundande inkomst beräknas på grundval av bl.a. hans inkomst av anställning. Beträffande den som inte var svensk medborgare gällde enligt sistnämnda lagrum, i dess lydelse före den 1 januari 1968, att han skulle anses som försäkrad endast om han var mantalsskriven i Sverige. Genom lagstiftning år 1967 (SFS 1967:206) ersattes villkoret om mantalsskrivning med ett krav på bosättning, men den nya lagstiftningen trädde i kraft först vid ingången av år 1968 och skulle inte tillämpas retroaktivt (jfr RÅ 1991 not. 377). - I målet är klarlagt att Johann G., som var tysk medborgare, inte har varit mantalsskriven i Sverige för året 1963. Pensionsgrundande inkomst kan således inte beräknas för honom såvitt gäller inkomståret 1963. - Beträffande inkomståret 1965, då Johann G. mantalsskrivits i Sverige, finner Regeringsrätten med hänsyn till omständigheterna i målet att resning bör beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen såvitt avser inkomståret 1963. - Regeringsrätten beviljar resning beträffande inkomståret 1965 och förordnar att Skattemyndigheten i Kalmar län skall till behandling uppta ärendet om bestämmande av pensionsgrundande inkomst för Johann G. för nämnda år. (fd II 1995-01-31, Perttu)

*REGI

*INST