RÅ 1995 not 370

Fråga om skattepliktig gåva (vitesföreläggande att avge gåvodeklaration) / Utdömande av vite, fråga om tilldelning av aktier vid fondemission innefattade gåva och därmed skyldighet att avge gåvodeklaration

Not 370. Överklagande av Jan-Erik R. ang. utdömande av vite. - I ansökningen yrkade skattemyndigheten att två viten, som förelagts Jan- Erik R., skulle dömas ut. -Länsrätten i Jämtlands län (1992-03-12, ordf. Weidling): Jan-Erik R. har under 1987 genom fondemission erhållit 500 aktier i bolaget AB Berner & Companie. Aktierna har tilldelats Jan-Erik R., såsom innehavare av B-aktier i bolaget, i enlighet med gällande bolagsordning. Bolagsordningen överensstämmer med vad aktiebolagslagen (1975:1385) tillåter i fråga om företrädesrätt vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Med hänsyn härtill kan de erhållna aktierna inte anses utgöra skattepliktig gåva. Den omständigheten att Jan-Erik R:s moder är en av aktieägarna i bolaget föranleder inte till annan bedömning. Skyldighet att avge gåvodeklaration föreligger därför inte. På grund härav skall skattemyndighetens yrkande om utdömande av förelagt vite lämnas utan bifall. - (Samma utgång beträffande en ansökan om utdömande av vite avseende 1 000 aktier som tilldelats Jan-Erik R. i en fondemission år 1989.) - Skattemyndigheten överklagade och vidhöll att vitena skulle utdömas. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-09-16, Sjöberg, Tärnvik, Forsberg): Av utredningen i målen framgår följande. AB Berner och Co är ett familjeföretag där aktiemajoriteten innehas av syskonen Monica R. och Erik B. Övriga aktieägare är dessas resp. barn. Jan-Erik R. är son till Monica R. Bolaget redovisade vid 1987 års bokslut ett eget kapital av 9 miljoner kr. Aktierna substansvärderades vid samma bokslut av skattemyndigheten till 180 kr/st. - Vid en extra bolagsstämma den 27 december 1984 beslöts att av fram till denna tidpunkt utgivna aktier, 24 600 st skulle vara av serie A och 5 400 st skulle vara av serie B. Aktieposterna motsvarade föräldrarnas resp. barnens innehav av aktier på dagen för bolagsstämmobeslutet. Vid en bolagsstämma den 4 juni 1986 antogs en ny bolagsordning vilken bl.a. innehåller en bestämmelse om att förutvarande innehavare av B-aktier skall ha företrädesrätt att teckna nya aktier vid fondemission. - Vid fondemissioner, som genomfördes 1987 och 1989, i enlighet med bolagsordningen, erhöll Jan-Erik R. 500 resp. 1 000 st nya aktier i bolaget. - Skattemyndigheten har i målen hävdat att emissionerna inneburit en förmögenhetsöverföring från de aktieägare som inte deltagit i emissionen och att därmed i förevarande fall Monica R. till sonen överlämnat en gåva som föranleder gåvoskatteplikt och skyldighet att avge gåvoskattedeklaration. Gåvorna har enligt skattemyndigheten fullbordats i och med emissionsbeslutens registrering vid Patent- och Registreringsverket. - Jan-Erik R. har i huvudsak anfört följande till stöd för sitt bestridande av skattemyndighetens talan. Syftet med uppdelningen av aktier på A- och B-aktier var att aktieägarna i Berners ville att vid framtida aktiebyte eller framtida emissioner, bolagsstämman och aktieägarna skulle ha möjlighet att ta in nya kapitalstarka aktieägare för att bredda ägarbilden. Syftet med fondemissionerna var att stärka bolagets bundna kapital inför kreditgivare, leverantörer m.fl. Det har inte varit fråga om någon planerad förmögenhetsöverföring. Besluten om uppdelning av aktier på A- och B-aktier, om företrädesrätt vid teckning och om emissioner har fattats helt i enlighet med aktiebolagslagens regler och innefattar var för sig inte gåva. Av rättspraxis framgår att man inte skall tillägga transaktionerna annan innebörd än vad som framgår av dessa. Man kan således icke bedöma flera transaktioner efter varandra på så sätt att de gemensamt skulle konstituera gåva. Under alla förhållanden kan inte anses att gåvan omfattar hela emissionsposterna, 500 resp. 1 000 aktier, eftersom barnen innehade aktier som berättigade dem själva att teckna aktier vid fondemissionen. - Kammarrätten gör följande bedömning. Ett av syftena med aktieemissionerna 1987 och 1989 var uppenbarligen att till barnen skulle överföras större andel i bolaget än vad som dessförinnan tillkom dem. Genom att medverka vid besluten om dessa emissioner har Monica R. - vars aktieinnehav medförde att hennes röster hade avgörande betydelse för besluten - åstadkommit en förmögenhetsöverföring till Jan-Erik R. Därmed föreligger skattepliktig gåva. Den omständigheten att transaktionerna även varit betingade av affärsmässiga överväganden liksom att de genomförts helt i enlighet med aktiebolagslagens regler föranleder inte annan bedömning. - Vid angivna förhållanden har Jan-Erik R. varit skyldig att lämna gåvodeklaration. Ifrågavarande vitesförelägganden har sålunda varit befogade. Att antalet av gåvan omfattade aktier kan ha angivits alltför högt saknar betydelse för föreläggandenas giltighet. Det är ostridigt i målet att föreläggandena inte efterkommits. Skäl för jämkning av vitesbeloppen kan inte anses föreligga. Skattemyndighetens yrkande om utdömande av försuttna viten skall därför bifallas. - Kammarrätten förpliktar Jan-Erik R. att utge förfallna viten om 1 000 resp. 1 000 kr. - Jan-Erik R. yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle ogilla yrkandet om utdömande av vite. Han åberopade till stöd för sin talan att någon skattepliktig gåva inte förekommit vid fondemissionerna 1987 och 1989. - Skattemyndigheten bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1995-11-30, Brink, Berglöf, Swartling, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Syskonen Monica R. och Erik B. ärvde i början av 1960-talet hälften var av aktierna i familjeföretaget AB Berner & Co. Genom bodelningar år 1983 erhöll deras resp. makar Walther R. och Jannica B. vardera 450 aktier i bolaget, vilka de genom gåva förde vidare till sina barn. Härigenom kom Monica och Walther R:s tre söner att erhålla 150 aktier var och Erik och Jannica B:s två barn 225 aktier var. På bolagsstämma i december 1984 antogs en bolagsordning som innebar att aktierna i bolaget uppdelades i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Monica R:s och Erik B:s aktier kom att utgöra A-aktier och barnens aktier B-aktier. B-aktierna fick viss företrädesrätt till utdelning men varje aktie i bolaget skulle medföra en röst. I juni 1986 beslöts om fondemission avseende 30 000 nya aktier. Fördelning av dessa aktier skedde efter aktieinnehavet. Därefter ägde Monica R. och Erik B. tillsammans 49 200 aktier och barnen tillsammans 10 800 aktier i bolaget. Samtidigt ändrades bolagsordningen så att B-aktieägarna fick företrädesrätt att teckna emitterade aktier vid såväl ny- som fondemission. På bolagsstämma i september 1987 gjordes åter en fondemission varvid 3 000 nya B-aktier utgavs för att enligt bolagsordningen tilldelas barnen. På bolagsstämma i mars 1989 gjordes ytterligare en fondemission av 6 000 nya aktier som tilldelades barnen. Därefter ägde Monica R. och Erik B. sammantaget 49 200 aktier och deras barn tillsammans 19 800 aktier i bolaget. - Skattemyndighetens ståndpunkt är att fondemissionerna åren 1987 och 1989, vid vilka Jan-Erik R. och hans två bröder tilldelades resp. 500 och 1 000 aktier var, innefattade gåva och myndigheten har vid vite förelagt var och en av bröderna att inkomma med gåvodeklarationer. - Regeringsrätten har först att ta ställning till om skattepliktig gåva föreligger, vilket är en förutsättning för skyldigheten att avge gåvodeklaration enligt 45 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (jfr NJA 1974 s. 333). - Frågan är då om fondemissionerna åren 1987 och 1989, vid vilka barnen R. såsom innehavare av B-aktier tilldelats aktier i enlighet med bolagsordningen, skall anses innefatta gåva från modern Monica R. såsom en av de två majoritetsaktieägarna. - För att gåva skall anses föreligga fordras dels att fråga skall vara om en förmögenhetsöverföring som berikar mottagaren och minskar överlåtarens förmögenhet, dels att överlåtaren vidtar förmögenhetsöverföringen frivilligt och med benefik avsikt. - De båda fondemissionerna åren 1987 och 1989 har resulterat i att barnen i egenskap av B-aktieägare erhållit större andelar i bolaget än som tidigare tillkommit dem och att värdet av Monica R:s och Erik B:s andelar minskat. Monica R. och hennes barn har såväl före som efter dessa emissioner tillsammans ägt hälften av aktierna i bolaget. Ökningen av värdet av barnens andelar i bolaget motsvarar minskningen av värdet av hennes andel. Härigenom har således en förmögenhetsöverföring ägt rum som berikat ettvart av hennes barn och i motsvarande mån minskat hennes förmögenhet. - Monica R. och Erik B. hade genom sina sammanlagda aktieinnehav ett bestämmande inflytande i bolaget såväl vid de bolagsstämmor då beslut fattades om uppdelning av aktierna i A- och B-aktier och om B-aktieägares företrädesrätt att teckna eller tilldelas nya aktier som vid de bolagsstämmor då beslut fattades om fondemissionerna till barnens fördel. De har genom sitt deltagande i stämmobesluten verkat för att göra det möjligt för barnen att erhålla företrädesrätter till nya aktier. Det får antas att det huvudsakliga syftet med arrangemanget har varit att till barnen vederlagsfritt överföra en större andel i bolaget än som tidigare tillkom dem. - På grund av det anförda finner Regeringsrätten att skattepliktiga gåvor får anses ha förelegat vilka fullbordats vid tidpunkten för registrering hos Patent- och Registreringsverket av bolagstämmobesluten angående emissionerna. Jan-Erik R. har således varit skyldig att avge gåvodeklarationer. Det är ostridigt i målet att föreläggandena inte följts. Skäl för jämkning av vitesbeloppen kan inte anses föreligga. De försuttna vitena skall därför utdömas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut. (fd III 1995-10-18, Wahling Bexhed). (Anm. Samtidigt och med samma utgång avgjordes mål beträffande Monica R:s två andra söner).

*REGI

*INST