RÅ 1995 not 373

Inkomsttaxering, samma belopp beskattat två gånger (bifall) / Bifall (inkomsttaxering, samma belopp beskattat två gånger)

Not 373. Ansökan av Gunnar E. om resning i mål ang. inkomsttaxering, m.m. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 30 september 1994 dom i mål om Gunnar E:s inkomsttaxering 1985. Domen vann laga kraft. Genom domen beskattades Gunnar E. i inkomstslaget rörelse för hälften av en kundfordran om 43 189 kr eller avrundat för 21 594 kr. Vid 1986 års taxering åsatte taxeringsnämnden Gunnar E. taxering till statlig inkomstskatt med 88 900 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och till kommunal inkomstskatt med 88 000 kr taxerad inkomst och 80 500 kr beskattningsbar inkomst. Taxeringsnämnden bestämde underlaget för tilläggsbelopp till 88 900 kr. Taxeringen vann laga kraft. - I ansökningen anhöll Gunnar E. om resning i fråga om sin inkomsttaxering 1986 alternativt återställande av försutten tid för att överklaga densamma. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Domstolarna hade funnit att inkomsten på 43 189 kr skulle taxeras redan vid 1985 års taxering. Beloppet fanns redovisat i 1986 års räkenskaper vilket kammarrätten också konstaterar i sina domskäl. Domen innebär att inkomsten blivit taxerad såväl vid 1985 som vid 1986 års taxering. Såvitt han kunnat utröna har domstolarna av formella skäl varit förhindrade att vidta den konsekvensändring av 1986 års inkomsttaxering som föranletts av ställningstagandet i periodiseringsfrågan. Den långa handläggningstiden innebär att när slutlig dom fallit i målet såväl ordinarie som extra ordinarie besvärstid avseende 1986 års taxering hade gått till ända. Han hade därmed tappat sina möjligheter att få taxeringen ändrad trots att han beskattats för samma inkomst vid två inkomsttaxeringar. - Riksskatteverket anförde i huvudsak följande. Tillräckliga skäl för resning alternativt återställande av försutten tid förelåg inte. Gunnar E. var berättigad till avdrag för beloppet 21 594 kr vid 1986 års taxering. Den taxeringssänkning som kunde bli aktuell begränsade sig emellertid till 7 442 kr sedan hänsyn tagits till medgivna avdrag för egenavgifter vid 1985 års taxering om 14 152 kr som inte torde ha återförts till beskattning vid 1986 års taxering. Taxeringssänkningen uppgick därför till endast ca 8 procent av taxerad inkomst. -Regeringsrätten (1995-12-01, Brink, Palm, Berglöf, Swartling, Baekkevold): Regeringsrätten finner med hänsyn till vad som har förekommit i målet att skäl för resning föreligger. Gunnar E:s av taxeringsnämnden åsatta taxering bör i första hand omprövas av länsrätten. - Regeringsrätten beviljar resning i fråga om Gunnar E:s inkomsttaxering 1986 och förordnar att målet skall tas upp till prövning av Länsrätten i Örebro län. (fd III 1995-11-08, H. Lundgren)

*REGI