RÅ 1995 not 38

Ansökan av Nils K. om resning i ett ärende ang. pensionsgrundande inkomst

Not 38. Ansökan av Nils K. om resning i ett ärende ang. pensionsgrundande inkomst. - För Nils K. beräknades inte någon pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1965. I ansökningen anhöll Nils K. om resning och yrkade att pensionsgrundande inkomst skulle beräknas för honom för inkomståret 1965. Till stöd för ansökningen åberopade han att han haft inkomst av anställning om 15 108 kr för inkomståret 1965. - Skattemyndigheten i Kopparbergs län, Lokala skattekontoret i Mora, tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-02-10, Tottie, Dahlman, Sjöberg): Av handlingarna i målet framgår att Nils K. för år 1965 haft inkomst av tjänst som berättigat honom till pensionspoäng för nämnda år. Skäl för resning föreligger därför. - Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att Skattemyndigheten i Kopparbergs län skall till behandling uppta ärendet om bestämmande av pensionsgrundande inkomst för Nils K. för inkomståret 1965. (fd II 1995-01-31, Perttu)

*REGI

*INST