RÅ 1995 not 385

Avdrag för marknadsföringsbidrag m.m. till utländskt dotterbolag

Not 385. Överklagande av Mont Blanc Industri AB (tidigare JS Products AB) ang. inkomsttaxering 1987. - I sin självdeklaration tillgodoförde sig bolaget avdrag med 1 157 285 kr för bidrag till igångsättningskostnader hos dess dotterbolag JS Products GmbH i Tyskland. - Taxeringsnämnden vägrade avdrag. - I överklagande yrkade bolaget avdrag enligt deklarationen. -Länsrätten i Älvsborgs län (1990-02-09, ordf. Williamson) biföll överklagandet med följande motivering: Av utredningen framgår att JS Products GmbH i Västtyskland är ett helägt dotterbolag till JS Products AB i Sverige (moderbolaget). Dotterbolaget startades under år 1983 för att som enda uppgift sälja moderbolagets produkter (takräcken för bilar). Tidigare eller före år 1983 hade försäljningen skett genom agenter på den västtyska marknaden. Orsaken till förändring från försäljning genom agenter till försäljning genom ett helägt dotterbolag är enligt moderbolaget möjligheten till ökad omsättning av moderbolagets produkter genom ett tyskt bolag med tysk personal. Försäljningen på den västtyska marknaden ökade också från åren 1982-1983 till år 1986 från cirka en miljon kr till cirka tio miljoner kr. Dotterbolagets hela försäljning består av produkter anskaffade från moderbolaget. Vid sidan av denna försäljning har moderbolaget dessutom viss försäljning direkt till bland annat Opel av originaltakräcken till Opel Omega. Kostnaderna för marknadsbearbetningen i Västtyskland av denna produkt är redovisade i dotterbolaget då personal därifrån svarat för marknadsbearbetningen. Moderbolaget har vidare obestritt uppgett att det kan bedömas som - om agentförsäljningen i stället fortsatt - försäljningen i Västtyskland endast skulle ha uppgått till cirka fem miljoner kr år 1986. Moderbolaget redovisade detta år en omsättning på 37 696 000 kr och täckningsbidraget uppgick till 39,69 procent. Av omsättningen är 10 514 000 kr försäljning till det tyska dotterbolaget vilket lett till ett täckningsbidrag på 4 173 000 kr. Härav har åtgått 1 157 000 kr i marknadsföringskostnader som dotterbolaget inte själv förmått bära. Kvarvarande täckningsbidrag gällande den tyska försäljningen blev 3 016 000 kr eller cirka 28,68 procent. Om dotterbolaget hade fortsatt att sälja genom agenter hade täckningsbidraget enligt bolaget varit cirka 2 000 000 kr. - Länsrätten gör följande bedömning. Av rättspraxis framgår att avdrag för bidrag från svenskt moderbolag till utländskt dotterbolag kan medges om bidraget har ett direkt samband med bolagens affärstransaktioner och leder till eller kan förväntas leda till större försäljning och vinst hos bidragsgivaren. Bidraget skall också helst avse en direkt prestation som dotterbolaget utfört för moderbolagets räkning. Moderbolaget skall också äga dotterbolaget åtminstone med sådan majoritet att bolagen kunnat sammanföras genom fusion. Då i ett fall som detta bidraget kostnadsförts i bokslutet och i stort sett motsvarat dotterbolagets förlust för räkenskapsåret är presumtionen stark för att det är fråga om ett förlusttäckningsbidrag till dotterbolaget från moderbolaget. Då dessutom inget avtal reglerar storleken av bidraget och principen om varje bolags självständighet och slutenhet gäller måste ganska höga krav ställas på moderbolaget att visa att fråga verkligen är om en avdragsgill kostnad i detta bolag. Vid denna prövning beaktar länsrätten följande. Dotterbolaget är helägt av moderbolaget så att företagen i själva verket kan betraktas som en skattskyldig. Den s.k. vertikala integrationen är fullständig d.v.s. dotterbolaget säljer enbart moderbolagets produkter. Dotterbolaget har under räkenskapsåret befunnit sig i ett utvecklingsskede med förhållandevis stora marknadsföringskostnader som först något senare givit resultat i form av betydande intäktsökningar till gagn för moderbolaget. Dotterbolaget har också obestritt haft utgifter för bearbetning av Opel för att bereda vägen för moderbolaget att direkt sälja takräcken till denna biltillverkares bilmodell Opel Omega. Marknadsförings- och försäljningskostnaderna i dotterbolaget för år 1986 har uppgått till omkring tre miljoner kr varav moderbolaget alltså täckt drygt en miljon genom det utgivna bidraget. Angivna förhållanden får anses visa att bidraget direkt eller redan på mycket kort sikt givit moderbolaget ökade försäljningsintäkter. Enligt länsrättens mening talar övervägande skäl därför för att bidraget skall anses som avdragsgill driftkostnad i moderbolaget. - I överklagande yrkade Skattemyndigheten att avdrag skulle vägras. - Kammarrätten i Göteborg (1992-04-09, Wibeke, Linderot, Preijde): Bolaget har till stöd för sin uppfattning att det aktuella bidraget är avdragsgillt i första hand gjort gällande att frågan skall bedömas utifrån reglerna i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL, varför avdrag skall medges på den grund att moderbolaget istället för att utge det aktuella bidraget hade kunnat justera sina priser nedåt så att dotterbolagets anskaffningskostnad för varor förvärvade från moderbolaget hade minskat med belopp motsvarande vad det istället erhållit i marknadsföringsbidrag. Moderbolaget har i andra hand hävdat att avdraget skall medges med tillämpning av 20 § KL enär marknadsföringsbidraget är att betrakta som en utgift för intäkternas förvärvande och bibehållande i moderbolaget. Till stöd härför har moderbolaget anfört bl.a. dels att dotterbolagets marknads- och försäljningskostnader för år 1986 uppgått till omkring 3 miljoner kr varav moderbolaget täckt drygt 1 miljon kr genom det utgivna bidraget, dels att bidraget på kort tid givit moderbolaget ökade försäljningsintäkter och dels att dotterbolaget haft utgifter för bearbetning av biltillverkaren Opel för att bereda vägen för moderbolaget att sälja takräcken direkt till denna biltillverkare för bilmodellen Opel Omega. - Det förhållandet att det svenska moderbolaget skulle ha kunnat förbättra det utländska dotterbolagets situation på annat sätt än genom bidrag, t.ex. genom att sälja sina produkter till dotterbolaget till ett lägre pris, kan inte i sig ge rätt till avdrag. En sådan helhetssyn brukar visserligen i praxis tillämpas när det är fråga om t.ex. korrigering av prissättning enligt 43 § 1 mom. KL. I detta mål är det dock fråga om rätt till avdrag och inte om en tillämpning av nyssnämnda lagrum. En helhetssyn av koncernens olika transaktioner kan därför enligt kammarrättens mening inte bli aktuell i samma utsträckning som i korrigeringsfallen. - Frågan i målet blir då huruvida det av JS Products AB utgivna bidraget till dotterbolaget JS Products GmbH skall anses utgöra ej avdragsgillt förlusttäckningsbidrag eller om avdrag för bidraget kan medges moderbolaget vid beräkning av inkomst av rörelse med tillämpning av 20 § och 29 § KL. - En förutsättning för att ett svenskt moderbolag skall få avdrag för att täcka ett utländskt dotterbolags kostnader är sålunda att de aktuella kostnaderna, om de bestritts direkt av det svenska bolaget, varit avdragsgilla i dess rörelse. Länsrätten har i sin dom redovisat en sammanfattning av rättspraxis på området. Den avgörande frågan i målet blir då om den utredning moderbolaget presterat i målet, mot bakgrund att det utgivna bidraget huvudsakligen motsvarar årets förlust och balanserad förlust hos dotterbolaget per bokslutsdagen den 31 december 1986, kan anses utvisa att bolaget är berättigat till det aktuella avdraget. - Moderbolaget har lämnat vissa uppgifter angående dotterbolagets marknadsföringskostnader och hur det utgivna bidraget skulle ha förbättrat moderbolagets resultat m.m. Moderbolaget har emellertid inte redovisat vilka speciella kostnader hos dotterbolaget som bidraget varit avsett att täcka. Ej heller finns några närmare uppgifter från moderbolagets sida om att det skulle finnas ett åtagande från dotterbolagets sida att utföra marknadsföringsarbete för moderbolagets räkning. Med hänsyn härtill och vad i övrigt förekommit i målet finner kammarrätten att det ifrågavarande bidraget inte utgör en avdragsgill driftskostnad hos moderbolaget. - Kammarrätten fastställer med ändring av länsrättens dom taxeringsnämndens beskattningsåtgärder. - I Regeringsrätten yrkade bolaget att länsrättens dom skulle fastställas. - Regeringsrätten (1995-12-18, Wahlgren, Tottie, Wadell, Sjöberg, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i domar den 20 december 1994 i mål nr 3348-1992 och mål nr 2471-1991 (se RÅ 1994 ref. 85 resp. RÅ 1994 not. 697) avgjort frågor om stöd i olika former som svenskt aktiebolag utgivit till dotterbolag i utlandet utgjort omkostnader i moderbolagets rörelse. Förevarande mål är av i princip samma karaktär. - Av handlingarna framgår bl.a. Moderbolaget bildade år 1983 dotterbolaget i Tyskland i syfte att få till stånd en ökad försäljning på den tyska marknaden. Dotterbolagets enda verksamhet har bestått i försäljning av produkter från moderbolaget som tillverkar och försäljer takräcken för bilar. Till den del marknadsförings- och försäljningskostnader inte kunnat täckas av dotterbolaget självt har moderbolaget lämnat bidrag till dessa kostnader vid utgången av räkenskapsåret. Moderbolaget har varje år t.o.m. 1986 lämnat sådana bidrag till dotterbolaget. Fr.o.m. 1987 har dotterbolaget gått med vinst. Försäljningen av moderbolagets produkter i Tyskland har ökat för varje år som gått. Moderbolagets bidrag har 1986 motsvarat drygt en tredjedel av dotterbolagets marknadsförings- och försäljningskostnader. - Fråga i målet är om det utgivna bidraget till dotterbolaget är avdragsgillt som driftkostnad i moderbolagets rörelse. - För att ett utgivet bidrag skall få avräknas i moderbolagets rörelse krävs att det utgör en omkostnad för att moderbolaget skall förvärva eller bibehålla intäkter och att det var att anse som driftkostnader i moderbolagets rörelse enligt de vid 1987 års taxering gällande bestämmelserna i 29 § 1 mom. KL. För de principiella ståndpunktstagandena vid avgörandet av denna fråga hänvisas till ovannämnda domar av Regeringsrätten. - Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att det utgivna bidraget till dotterbolaget i Tyskland utgör omkostnad för moderbolaget och är att anse som driftkostnad i moderbolagets rörelse. - Med hänsyn till vad sålunda upptagits skall Mont Blanc Industri AB:s talan bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer med ändring av kammarrättens dom länsrättens domslut. (fd I 1995-11-14--15, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST