RÅ 1995 not 386

Avdrag för marknadsföringsbidrag m.m. till utländskt dotterbolag

Not 386. Överklagande av EMS-TOGO AB (tidigare Dinol AB) ang. Dinol International AB:s inkomsttaxering 1986. - Dinol International AB tillverkade rostskyddsprodukter som såldes huvudsakligen till bilindustrier och rostskyddsverkstäder. Export av produkterna skedde främst genom helägda dotterbolag i utlandet. Koncernens omsättning uppgick under år 1985 till drygt 283 milj. kr. I sin självdeklaration tillgodoförde sig bolaget avdrag dels med 867 255 kr för marknadsföringsbidrag till dotterbolaget Dinol Chemicals (S.E.A) Ptc Ltd i Singapore, dels med 858 000 kr avseende kreditfaktura till dotterbolaget Dinol UK Ltd i England för lager av rostskyddsspray och lagerhållningskostnader. - Taxeringsnämnden följde deklarationen. - I överklagande yrkade allmänna ombudet för mellankommunala mål - vars talan sedermera övertogs av Riksskatteverket (RSV) - att avdragen skulle vägras. -Länsrätten i Kristianstads län (1990-08-30, ordf. Landoff) biföll RSV:s talan med följande motivering: Marknadsföringsbidrag till dotterbolaget Dinol Chemicals (S.E.A.) Ptc Ltd i Singapore - Bolaget har för kalenderåret 1985 till dotterbolaget i Singapore utgivit såsom marknadsföringsbidrag betecknat bidrag om sammanlagt 114 000 USD (241 000 SGD eller 867 255 kr). Av det sammanlagda bidraget har 19 000 USD (40 223 SGD) bestämts i samband med bokslutet i februari 1986, då det i ett telefax från dotterbolaget konstateras att man i detta bolag får en förlust på 31 837 USD. Utan kapitaltillskott skulle denna förlust medfört att hela dotterbolagets aktiekapital förbrukats. Resterande 95 000 USD motsvarar det belopp som dotterbolaget i Singapore överfört till ett annat koncernbolag i USA, Tuff-Kote Dinol Inc. - RSV har anfört att av bolagets redogörelse för vad bidraget avsåg att täcka framgår att det är fråga om mycket allmänna kostnader. - Bolaget har anfört att kostnaderna utgörs av resor, reklam, löner etc. avseende geografiskt helt separata marknader utanför själva Singapore och är därför lätta att avskilja och indentifiera. Marknadssatsningarna har gjorts för att öka bolagets avsättning av sina i Sverige tillverkade produkter och därmed leda till högre försäljningsvinst för bolaget. - Koncernbidrag till utländskt dotterbolag är avdragsgillt endast enligt de allmänna grunderna i 20 § kommunalskattelagen (1928:370), KL, således endast i den mån bidraget kan godtas som en driftskostnad för moderbolaget. För moderbolaget krävs därför att kostnaderna i fråga har direkt samband med de affärstransaktioner som förekommer mellan moder- och dotterbolag. Kostnaderna skall därvid avse åtgärder som ökar moderbolagets försäljning till dotterbolaget. - Moderbolaget skall för sin egen verksamhet ha ett direkt intresse av att de åtgärder vidtas som kostnaderna avser och moderbolagets utlägg skall vara avsedda att leda till högre försäljningsvinst för moderbolaget. - Bidraget om 114 000 USD, eller 867 255 kr, har kostnadsförts i bokslutet den 31 december 1985. Av bidraget har 19 000 USD bokförts först i februari 1986 och har, vilket konstaterats vid revisionen, beloppsmässigt bestämts så, att det överensstämmer med det singaporeanska dotterbolagets förlust för 1985. Bidraget har således i denna del karaktären av förlusttäckningsbidrag, för vilket avdrag inte medges. Beträffande resterande del av bidraget, 95 000 USD, har detta karaktären av öppet, inte avdragsgillt koncernbidrag. Bolaget har inte visat att de av bolaget utgivna bidragen resulterat i högre försäljningsvinst för bolaget. Inte heller kan de av bolaget lämnade uppgifterna om vad ifrågavarande bidrag använts till i det singaporeanska dotterbolaget anses innebära att bidraget utgjort ett i bolaget avdragsgillt marknadsföringsbidrag. RSV:s talan skall därför bifallas i denna del. - Bidrag till dotterbolaget Dinol UK Ltd i England. - Bolaget har under 1985 till dotterbolaget i England utgivit bidrag om sammanlagt 115 000 GBP (1 265 000 kr). Av bidraget utgör 73 000 GBP (803 000 kr) värdet av ett lager rostskyddssprayer, av vilket delar under lagringen förstörts genom ovarsam hantering, 5 000 GBP (55 000 kr) ersättning för lagerhållningskostnader för detta lager och 37 000 GBP (407 000 kr) marknadsföringskostnader samt lön, sociala avgifter och resekostnader för en försäljare. - RSV anför att kostnaden för nedskrivning av inkuranta lager i det engelska bolaget primärt måste utgöra en kostnad för detta bolag och att beloppet 858 000 kr (73 000 + 5 000 GBP) därför inte utgör driftkostnad i det svenska bolaget. - Bolaget har anfört att det inte är fråga om nedskrivning i det engelska bolaget utan en prisreduktion från bolaget som leverantör avseende ett osäljbart varuparti. Projektet att sälja produkterna i England initierades av moderbolaget i Sverige och bolaget hade därför att ta ansvaret för utfallet. - Det ifrågavarande varupartiet levererades till ett avräkningspris motsvarande bolagets självkostnad. Det har inte gjorts gällande att varupartiet varit förstört eller på annat sätt inkurant vid leveransen till det engelska dotterbolaget. Nedskrivning av lagret p.g.a. inkurans till följd av att delar av partiet förstörts genom ovarsam hantering under lagerhållningen och p.g.a. att produkterna till följd av fel förpackningsstorlek och bättre konkurrerande produkter visat sig osäljbara och därmed värdelösa skall därvid göras i det engelska bolaget. Vad bolaget i övrigt anfört medför inte att kostnaderna om 858 000 kr utgör avdragsgilla omkostnader i bolaget. RSV:s talan skall bifallas även i denna del. - I överklagande yrkade Dinol AB, som genom fusion hade övertagit Dinol International AB:s tillgångar och skulder, att avdrag skulle medges enligt deklarationen. - Kammarrätten i Göteborg (1992-04-15, Nordbeck, Nyström, Sjöbeck) avslog överklagandet. - EMS-TOGO AB fullföljde den i kammarrätten förda talan. - Regeringsrätten (1995-12-18, Wadell, Sjöberg, Holstad): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Dinol International AB med organisationsnummer 556131-6281, om vars inkomsttaxering år 1986 fråga är i målet, har genom fusion, som registrerats av Patent- och registreringsverket den 1 december 1989, uppgått i Dinol AB med organisationsnummer 556171-4915. Det upplösta bolagets samtliga tillgångar och skulder, med här ej aktuellt undantag, har således övergått till Dinol AB, vilket bolag sedermera ändrat firma till EMS-TOGO AB. EMS-TOGO AB har alltså numera ställning av moderbolag och äger inträda i förevarande mål med den rätt i beskattningshänseende som må ha tillkommit Dinol International AB som skattesubjekt vid 1986 års taxering. - Regeringsrätten har i domar den 20 december 1994 i mål nr 3348-1992 och mål nr 2471-1991 (se RÅ 1994 ref. 85 resp. RÅ 1994 not. 697) avgjort frågor om stöd i olika former som svenskt aktiebolag utgivit till dotterbolag i utlandet utgjort omkostnader i moderbolagets rörelse. Förevarande mål är av i princip samma karaktär. - Fråga i målet är om bidragen till dotterbolagen i Singapore och England är avdragsgilla som driftkostnader i moderbolagets rörelse. - Såvitt avser bidraget till det nyetablerade Singaporebolaget har från skattemyndigheternas sida i målet gjorts gällande att ett belopp motsvarande 19 000 USD utgjorde bidrag för att täcka förlust i detta bolags marknadsföring, medan ett belopp motsvarande 95 000 USD vidarebefordrats till ett i Dinol-koncernen ingående bolag i USA och hade karaktären av ett icke avdragsgillt, öppet koncernbidrag. Moderbolaget har häremot anfört: När dotterbolaget i Singapore etablerades hade det från USA-bolaget fått överta en upparbetad distributionsverksamhet avseende rostskyddsprodukter - tillverkade i Hässleholm - inom Singaporeområdet. Villkoren härför var att verksamheten till dess ny överenskommelse träffades skulle bedrivas i kommission för USA-bolaget, som alltså skulle uppbära vinsten, varemot Singaporebolaget skulle erhålla 10 procent av fakturerat försäljningsvärde i kommission. Distributionsverksamheten enligt detta avtal medförde överskott för Singaporebolaget och fordrade inte något marknadsföringsbidrag. Överföringen av 95 000 USD från Singaporebolaget till USA-bolaget ingick som ett led i dessa bolags affärsmässiga förbindelser enligt avtalet. Marknadsföringsbidraget om 241 000 Singaporedollar (114 000 USD) från moderbolaget till Singaporebolaget avsåg i sin helhet satsningar på nya marknader i Fjärran Östern, som drog kostnader överstigande vad Singaporebolaget självt skulle kunna finansiera i uppbyggnadsskedet. - Räkenskapsmaterial för Singaporebolaget har företetts för att belysa förhållandena. Det visar att marknadsföringskostnaderna totalt uppgick till 388 000 Singaporedollar, varav på de nya marknaderna beräknades belöpa 315 000 Singaporedollar. - Beträffande krediteringarna till Englandsbolaget för rostskyddsspray har moderbolaget framhållit: Satsningen på marknadsföring av rostskyddsmedel på den engelska marknaden skedde helt på moderbolagets initiativ men med anlitande av dotterbolaget, för vilket denna verksamhet var artfrämmande. En särskild försäljare rekryterades genom moderbolagets försorg. När satsningen visade sig bli ett fiasko var det ofrånkomligt att dotterbolaget skulle kompenseras för de kostnader det åsamkats. Sådana konsekvenser skulle ha varit oundvikliga även om i ett motsvarande fall ett utomstående bolag hade anlitats för marknadsföringen av rostskyddsmedlen. - För att bidragen skall få avräknas i moderbolagets rörelse krävs att de utgör omkostnader för att moderbolaget skall kunna förvärva eller bibehålla intäkter och att de var att anse som driftkostnader i moderbolagets rörelse enligt de vid 1986 års taxering gällande bestämmelserna i 29 § 1 mom. KL. För de principiella ståndpunktstagandena vid avgörandet av denna fråga hänvisas till ovannämnda domar av Regeringsrätten. - Såvitt gäller bidraget till Singaporebolaget finner Regeringsrätten att anledning att frångå moderbolagets uppgifter saknas. Hela beloppet 241 000 Singaporedollar får alltså anses som ett bidrag till Singaporebolagets kostnader för marknadsföring av det svenska moderbolagets produkter på nya marknader i Fjärran Östern, och därigenom som omkostnader för moderbolaget och driftkostnader i dess rörelse. - Vad härefter gäller krediteringarna av Englandsbolaget har RSV numera ingen erinran mot att de får dras av som driftkostnad. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt i denna del skall även dessa krediteringar godtagas som driftkostnader i moderbolagets rörelse. - Med hänsyn till vad sålunda upptagits skall överklagandet bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar underrätternas domar och fastställer taxeringen till statlig inkomstskatt till av taxeringsnämnden beslutade belopp. (Regeringsråden Wahlgrenoch Tottie var skiljaktiga beträffande bidraget till Singaporebolaget och anförde: Såvitt gäller bidraget till Singaporebolaget finner vi inte styrkt att den del därav som vidarebefordrats till ett systerbolag i USA har haft sådant samband med den av Dinol International AB bedrivna verksamheten att det kan anses som omkostnader hos det sistnämnda bolaget. Denna del är därmed inte avdragsgill såsom driftkostnad i dess rörelse. I övrigt kan med hänsyn till omständigheterna detta bidrag godtas som driftkostnad för moderbolaget. - Med hänsyn till vad sålunda upptagits skall överklagandet bifallas endast i de delar som framgår av det anförda. - Vi ändrar kammarrättens dom på så sätt att taxeringen till statlig inkomstskatt nedsätts till 768 500 kr taxerad och beskattningsbar inkomst.) (fd I 1995-11-14--15, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST