RÅ 1995 not 390

Ansökan av Edla O. om resning avseende fastighetstaxering 1958-1989

Not 390. Ansökan av Edla O. om resning avseende fastighetstaxering 1958-1989. - Fastighetstaxeringsnämnden beslutade vid allmän fastighetstaxering 1990 att fastigheten Fotö 1:156, Öckerö kommun och församling, skulle taxeras som småhusenhet med ett taxeringsvärde om 410 000 kr, varav 124 000 kr markvärde och 286 000 kr byggnadsvärde. Edla O. överklagade beslutet. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län bestämde i dom den 19 april 1993 att fastigheten skulle indelas som industrienhet varvid taxeringsvärdet bestämdes till 0 kr. - I ansökningen om resning yrkade Edla O. att Regeringsrätten skulle pröva de taxeringsvärden som vederbörande fastighetstaxeringsnämnder hade åsatt Fotö 1:156 åren 1958-1989. - Till stöd för sin ansökan anförde Edla O. bl.a. följande. Hon hade förvärvat fastigheterna Fotö 1:156 och 1:158 genom arv. Fastigheterna hade ursprungligen ett gemensamt taxeringsvärde. Sedan fastigheten 1:158 sålts år 1989 åsattes den obebyggda fastigheten 1:156 vid 1990 års allmänna fastighetstaxering ett eget taxeringsvärde på 410 000 kr. Genom länsrättens dom ändrades detta felaktiga beslut och taxeringsvärdet undanröjdes. Motsvarande rättelser borde göras avseende åren 1958-1989. - Riksskatteverket avstyrkte i avgivet yttrande bifall till ansökningen och anförde bl.a. att det inte finns något som tydde på att de för fastigheterna 1:156 och 1:158 bestämda taxeringsvärdena åren 1958-1989 inte var korrekta. -Regeringsrätten (1995-12-18, Dahlman, Werner, von Bahr, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Edla O. har inte visat att det föreligger synnerliga skäl att pröva målen angående ifrågavarande fastighetstaxeringar på nytt. Förutsättningar för resning föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-11-14, Clementz)

*REGI

*INST