RÅ 1995 not 397

Ansökan av Sven-Erik F. om resning i mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

Not 397. Ansökan av Sven-Erik F. om resning i mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - Försäkringsrätten för Mellansverige avslog i dom den 29 augusti 1990 Sven-Erik F:s talan om ersättning enligt nämnda lag. Sedan Sven-Erik F. fullföljt talan mot försäkringsrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 28 februari 1991 att inte meddela prövningstillstånd. Regeringsrätten avslog den 26 november 1992 och den 14 juni 1994 ansökningar av Sven-Erik F. om resning i målet. - Sven-Erik F. ansökte åter om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle avgöra målet i sak. Till stöd för sin ansökan åberopade han bl.a. att Försäkringsöverdomstolen hade gjort kraftiga försämringar i arbetsrätten genom praxis och att denna rätt inte tillkommit domstolen. Vidare åberopade han att det förekommit oriktig lagtolkning och bevisvärdering samt att presumtionsregeln i 2 kap. 2 § lagen om arbetsskadeförsäkring skulle ha tillämpats felaktigt. -Regeringsrätten (1995-12-19, Tottie, Holstad, Lavin): Sven-Erik F. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-12-05, J-E. Mattsson)

*REGI

*INST