RÅ 1995 not 399

Ansökan av Manja A. om resning avseende inkomsttaxering 1989 och skattetillägg

Not 399. Ansökan av Manja A. om resning avseende inkomsttaxering 1989 och skattetillägg. - Taxeringsnämnden åsatte Manja A. i avsaknad av självdeklaration taxering år 1989 efter skönsmässiga grunder för inkomst av kapital med 10 738 kr och inkomst av rörelse med 112 158 kr. Förseningsavgift och skattetillägg påfördes. Hon överklagade besluten till Länsrätten i Stockholms län men länsrätten avvisade överklagandet eftersom det kommit in för sent och Manja A. inte visat att förutsättningar för rätt till besvär i särskild ordning förelåg. Manja A. överklagade länsrättens beslut och yrkade att taxeringarna skulle fastställas i enlighet med en den 15 april 1992 ingiven självdeklaration. I deklarationen redovisade hon som enda inkomst bankräntor om sammanlagt 12 626 kr. Efter s.k. extra avdrag uppgick inkomsten av kapital till 11 026 kr. Kammarrätten i Stockholm avslog den 15 november 1993 överklagandet med motivering att Manja A. inte anfört några omständigheter som medförde att hon haft giltig ursäkt för att först under år 1992 lämna deklaration för taxeringsåret 1989. Sedan Manja A. överklagat kammarrättens beslut beslutade Regeringsrätten den 3 november 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Manja A. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning avseende inkomsttaxeringen 1989 och besluta att hon skulle taxeras i enlighet med den ingivna deklarationen. Hon yrkade därjämte att påfört skattetillägg skulle undanröjas. - Till stöd för ansökningen anförde hon följande. Hon var dansk medborgare och hade varit beroende av biträde vid upprättandet av självdeklaration. Vid 1989 års taxering åtog sig hennes dåvarande pojkvän att ombesörja att hennes deklaration lämnades in till skatteförvaltningen. Detta skedde dock inte och hon fick inte vetskap om detta förrän skönstaxeringen var ett faktum. Pojkvännen åtog sig för hennes räkning att överklaga till länsrätten för att erhålla rättelse. Hon utfärdade en fullmakt för honom. Av någon anledning ingavs emellertid handlingarna för sent. Hon hade formellt stått som delägare i ett handelsbolag men hade för övrigt inte deltagit i verksamheten och därmed inte heller haft några inkomster av denna. - I avgivet yttrande anförde Riksskatteverket att verket inte hade något att erinra mot att resning medgavs och att taxering skedde enligt deklarationen. -Regeringsrätten (1995-12-19, Dahlman, Werner, von Bahr, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att det föreligger synnerliga skäl att pröva Manja A:s inkomsttaxering 1989 på nytt. Taxeringen bör därvid fastställas i enlighet med Manja A:s självdeklaration. I följd härav skall påfört skattetillägg undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och nedsätter, med ändring av taxeringsnämndens beslut, Manja A:s taxeringar 1989 till statlig och kommunal inkomstskatt till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd II 1995-11-30, Eriksson)

*REGI

*INST