RÅ 1995 not 411

Ansökan av Elon G. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan

Not 411. Ansökan av Elon G. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Gävle beslutade den 21 juni 1993 att anta detaljplan för del av fastigheten Kungsbäck 2:5 samt del av fastigheten Villastaden 2:l m.fl. - Beslutet överklagades av Elon G. Han anförde bl.a. att Regementsparken borde vara i statlig ägo, att strandskyddet ej fick upphävas, att byggnadslov inom området vid soldatkyrkan för parkeringsplats och museum ej borde medges och att nybyggnaderna på kasernområdet borde hållas i en till befintlig bebyggelse mer anpassad stil. -Länsstyrelsen i Gävleborgs län (1993-09-23): Syftet med planen är att bygga om kasernerna och projektera nya tillbyggnader inom Hälsinge Regementes område till högskolelokaler för Högskolan Gävle/Sandviken. - Vad gäller klagandens farhågor om ett framtida bygglov för museum och parkeringsplats vid soldatkyrkan så kan enligt planen byggnad medges på ett avstånd om knappt 10 meter från kyrkan. Vid bygglovsprövning bör dock även hänsyn tas till planens illustrationskarta som anger ett betydligt längre avstånd. En närmare prövning görs i samband med att bygglovsfrågan aktualiseras vilket inte skett i det överklagade beslutet. - Angående bevarandet av byggnadstilen så ingår planen i område som är av riksintresse för kulturminnesvården. - Länsstyrelsen gör härvid den bedömningen att riksintresset har tillgodosetts i detaljplanen. - Vad gäller frågan om strandskyddet har det inte upphävts. - Frågan om äganderätten till området ligger utanför den prövning som görs i detta sammanhang. - Länsstyrelsen finner inte anledning att på av klaganden anförda skäl upphäva det överklagade beslutet. - Länsstyrelsen lämnar besvären utan bifall. - Elon G. överklagade länsstyrelsens beslut men regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1993-12-09) fann att vad Elon G. anfört inte utgjorde skäl att ändra beslutet och avslog överklagandet. - Elon G. begärde omprövning av regeringens beslut och anförde i huvudsak följande. Stora naturvärden vid Kungsbäck hotades av den antagna detaljplanen. Beslutet borde därför rivas upp. Området bildade ett för en tätort ovanligt centralt beläget ströv- och rekreationsområde. Den befintliga museibyggnaden passade inte in på den plats dit den enligt detaljplanen skulle flyttas. Den var för hög och bröt av för mycket mot närliggande bebyggelse. Hela miljön förändrades om det anlades 35 parkeringsplatser nära en kyrka. En mängd gamla träd måste fällas och uppvuxna häckar tas bort. - Regeringsrätten (1995-12-22, Brink, Palm, Berglöf, Swartling, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten skall, på ansökan av en enskild part i ett förvaltningsärende som omfattas av lagen, pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen i något av de hänseenden som sökandens talan riktar in sig på har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden. Inte heller i övrigt framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1995-11-28, Olsson)

*REGI

*INST