RÅ 1995 not 413

Beslut ang. tillstånd enligt miljöskyddslagen (avslag)

Not 413. Ansökan av Claes B. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. tillstånd enligt miljöskyddslagen. - Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade i beslut dels år 1979, dels år 1988 Bitoil AB (sedermera RECI Industri AB) tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387), ML, att på fastigheten Halmstad 2:12 driva en anläggning för behandling av avfallsoljor samt en depåanläggning för oljor m.m. - RECI Industri AB (RECI) ansökte om tillstånd att i anslutning till den befintliga anläggningen på fastigheten Halmstad 2:12 uppföra en anläggning för behandling av miljöfarligt avfall. - Koncessionsnämnden lämnade i beslut den 21 augusti 1992 bolaget tillstånd enligt miljöskyddslagen att på fastigheten Halmstad 2:12 för framställning av 18 000 ton bränsle per år ta emot och behandla vissa angivna mängder avfall. Tillståndet gällde för de typer av avfall som närmare hade preciserats i ansökan och innefattade mottagande och hantering av 2 000 fat per år. - Tillståndet skulle ha tagits i anspråk senast den 1 juli 1995. Koncessionsnämnden sköt upp avgörandet av vilka slutliga villkor som skulle gälla för högsta föroreningshalter i inkommande avfall och för utsläppen till luft och vatten enligt 21 § miljöskyddslagen. - Halmstad kommun, Claes Björkman samt sakägare företrädda av Föreningen Ren Produktion och Föreningen Greenpeace Sverige överklagade Koncessionsnämndens beslut och yrkade att regeringen, med ändring av Koncessionsnämndens beslut, skulle avslå tillståndsansökan. - Statens naturvårdsverk, Koncessionsnämnden, Länsstyrelsen i Hallands län och bolaget avgav yttrande över överklagandena. Länsstyrelsen tillstyrkte bifall till överklagandena. Naturvårdsverket och Koncessionsnämnden avstyrkte bifall och bolaget bestred ändring. -Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1994-04-28): Den ansökta verksamheten avser behandling av miljöfarligt avfall. Regeringen gör bedömningen att det är möjligt att bygga upp mottagningskontrollen samt vidta sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått att risken för störningar för omgivningen från en verksamhet där den redovisade behandlingsmetoden tillämpas i och för sig kan förebyggas i godtagbar omfattning. - För att tillräckliga och rimliga villkor skall kunna föreskrivas avseende utsläpp från anläggningen erfordras emellertid en tids erfarenhet av verksamheten. En begränsning i mängden avfall som får behandlas i anläggningen behövs och de prövotidsföreskrifter som föreskrivits av Koncessionsnämnden får anses i tillräcklig grad säkerställa att miljöolägenheter av väsentlig betydelse inte uppkommer under prövotiden. Med hänsyn till den bristande kunskap och erfarenhet som råder beträffande olägenheter från den aktuella behandlingsmetoden anser regeringen att det nu saknas underlag för att ge tillstånd till behandling av hela den i ansökan angivna mängden avfall också för tiden därefter. Regeringen finner därför att ett tillstånd bör begränsas till mottagande och behandling av 10 000 ton avfall per år. - Vad gäller platsvalet för verksamheten konstaterar regeringen att det i och för sig är fråga om en ny verksamhet men att denna skall integreras med den verksamhet som RECI redan bedriver inom Halmstad oljehamn. Den ansökta verksamheten avser delvis behanding av oljeavfall som finns i området. Dessa förhållanden har betydelse för vad som rimligen kan begäras av bolaget vad gäller skyldigheten att utreda om en bättre lokalisering kan finnas. - Av ansökningshandlingarna framgår att området är avsett för industriändamål enligt gällande detaljplan. I tillståndsbeslutet avseende bolagets befintliga verksamhet har inte föreskrivits någon begränsning för utsläpp av kolväten till luft. Koncessionsnämnden får efter framställan från Statens naturvårdsverk enligt 24 § miljöskyddslagen meddela nya villkor för en verksamhet bl.a. när tio år förflutit från det att tillståndsbeslutet vann laga kraft. Bolaget har emellertid förklarat att dess avsikt är att hos Koncessionsnämnden begära en reglering av kolväteutsläppen i den befintliga verksamheten så att det totala kolväteutsläppet till luft från bolagets verksamhet på platsen regleras. Beräknade kolväteutsläpp för 1992 uppgick till 6 100 kg. - Platsen är belägen invid Laholmsbukten, som utgör vattenrecipient. Laholmsbukten är klassificerad som särskilt föroreningskänsligt område. Bolaget har uppgivit att vattenreningsanläggningen i den befintliga verksamheten skall kompletteras med ytterligare reningssteg. Koncessionsnämnden anger i sina skäl att målsättningen beträffande den ansökta verksamheten bör vara att avloppsvattnet efter rening skall kunna avledas direkt till recipienten. Nämnden har dock överlämnat åt den sakkunnige att ta fram den tekniskt bästa lösningen för att till en skälig kostnad reducera utsläppen. Vidare har i prövotidsföreskrift förordnats att reningsanläggningen skall ha installerats innan verksamheten får påbörjas. - En utredning som gjorts vid yrkesmedicinska avdelningen vid länssjukhuset i Halmstad och vid yrkes- och miljömedicinska institutionen i Lund, med anledning av att farhågor framförts för att det skulle föreligga ett samband mellan RECI:s befintliga verksamhet och förekomsten av vissa nervsjukdomar - ALS och Parkinsons sjukdom - hos de som bor i området, har inte givit stöd för att ett sådant samband föreligger. - Som tidigare anförts är regeringen av uppfattningen att det föreligger förutsättningar att föreskriva skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått för att begränsa miljöolägenheterna till en i och för sig rimlig nivå från en verksamhet omfattande behandling av 10 000 ton avfall per år. Halmstad kommun är emellertid redan hårt belastad av utsläpp från industrin. Denna belastning kan inte tillåtas öka. En förutsättning för att verksamheten skall kunna tillåtas på den ansökta platsen, även i begränsad omfattning, är därför att ett utrymme för denna skapas inom ramen för befintlig tillståndsgiven verksamhet. Den totala kvantiteten avfall som bolaget får ta emot och behandla i bolagets anläggningar i Halmstad bör begränsas till genom tidigare laga kraftvunnet beslut tillåten kvantitet. Det finns dock skäl att inom denna kvantitet tillåta behandling med den teknik och av alla de avfallsslag som redovisas i ansökan med den volymbegränsning av det nytillkommande som anges ovan. - Till dess utsläppsvillkor för bolagets nuvarande verksamhet beslutats bör således kolväteutsläppen till luft från bolagets all verksamhet i Halmstad inte få öka. - Under dessa förutsättningar finner regeringen vid en samlad bedömning att den valda platsen kan godtas. - Regeringen, som bifaller överklagandena delvis, ändrar Koncessionsnänndens beslut enligt följande. - Regeringen lämnar RECI tillstånd enligt miljöskyddslagen att på fastigheten Halmstad 2:12 i Halmstads kommun för framställning av bränsle ta emot och behandla 10 000 ton avfall per år, dock att den totala mängden avfall som bolaget tar emot och behandlar i sina anläggningar i Halmstads kommun inte får överskrida den kvantitet avfall som bolaget tidigare erhållit tillstånd att behandla i Koncessionsnämndens beslut den 6 november 1979, nr 187/79, eller högst 395 000 m3 per år. - Den enligt 14 § fjärde stycket miljöskyddslagen förordnade sakkunnige skall särskilt beakta kolväteutsläppen även från bolagets redan tillståndsgivna verksamhet i Halmstad när förslag till villkor för utsläpp från den nu prövade verksamheten utarbetas. - Tillståndet gäller för de typer av avfall som närmare har preciserats i ansökan och innefattar mottagande och hantering av högst 2000 fat per år. - Tillståndet skall ha tagits i anspråk senast den 1 januari 1997. Annars förfaller det. - I övriga delar står Koncessionsnämndens beslut fast. - Claes B. överklagade regeringens beslut. Nils L., Gunilla L. och Jan B. ansökte om rättsprövning av beslutet och yrkade att det skulle upphävas och ärendet visas åter till regeringen för ny handläggning. - Till stöd för sin ansökan anförde Claes B. bl.a. följande. Eftersom ingen känd teknik fanns för att ta bort konserveringsmedel från avloppsvatten var det i detta fall fråga om ett slutligt omhändertagande av miljöfarligt avfall. Han ville att Regeringsrätten skulle pröva detta. RECI var inte ägare till den fastighet där verksamheten skulle bedrivas. Något samråd med fastighetsägaren, Halmstads kommun, hade aldrig hållits. Regeringen hade inte informerat Halmstads kommun om sitt beslut. Beslutet innehöll inte någon anvisning om hur det kunde överklagas och inom vilken tid detta måste ske. - Till stöd för sin ansökan anförde Nils L., Gunilla L. och Jan B. i huvudsak följande. Beslutsunderlagets kvalitet måste starkt ifrågasättas. Det saknades redovisning hur RECI tänkte avgränsa det avfall som skulle tas emot för behandling från sådant som inte kunde tas emot. Även regeringen ansåg att beslutsunderlaget brast i så måtto att det i ärendet inte framkommit uppgifter som gav tillräcklig kunskap om de olägenheter som den sökta verksamheten kunde komma att medföra. På grund härav hade regeringen beslutat att begränsa tillståndet till 10 000 ton avfall per år i stället för 32 000 ton. Detta ställningstagande måste ifrågasättas. Den osäkerhet som fanns blev knappast mindre av att tillståndet begränsades på detta sätt. Skälet till att provisoriska villkor meddelats syntes vara att tillstånd därigenom kunde lämnas, trots att beslutsunderlaget brast i flera viktiga avseenden. Uppskjutande av slutliga villkor i detta syfte var inte förenligt med lagstiftningen. Koncessionnämndens och regeringens beslut var bristfälligt motiverade. - Regeringsrätten (1995-12-22, Brink, Palm, Wadell, Holstad, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten behandlar därför samtliga sökandes framställningar som ansökningar om rättsprövning. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är inte meningen att rättsprövning skall ske av politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (jämför prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Vid prövning av ansökningar om tillstånd av nu aktuellt slag aktualiseras tillämpning av ett flertal bestämmelser i miljöskyddslagen (1969:387) och närliggande lagstiftning. Föreskrifterna är i stor utsträckning allmänt hållna och lämnar myndigheterna en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet. Vad som framkommit i målet kan inte anses visa att regeringen felbedömt de fakta som legat till grund för beslutet eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som bestämmelserna lämnar för beslutsfattandet. - När det gäller de formella anmärkningar som framförts beträffande ärendets handläggning finner Regeringsrätten inte att något fel framkommit som kan ha påverkat utgången i ärendet. - Regeringsrätten finner således att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1995-12-12, Hagelin)

*REGI

*INST