RÅ 1995 not 416

Ansökan av Sören H. och Ronald H. om resning i mål ang. eftertaxering m.m

Not 416. Ansökan av Sören H. och Ronald H. om resning i mål ang. eftertaxering m.m. - I dom den 20 september 1990 beslutade Länsrätten i Kalmar län på talan av skattemyndigheten att dels eftertaxera Sören H. för åren 1984-1988 för inkomst med vissa belopp, dels höja Sören H. och Ronald H. åsatta inkomsttaxeringar för år 1989, dels påföra dem skattetillägg. Kammarrätten i Jönköping biföll enligt dom den 19 januari 1994 delvis överklaganden av dem. Regeringsrätten beslutade den 15 maj 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Sören H. och Ronald H. ansökte om resning. Som skäl anförde de i huvudsak följande. Kontanter och likvider som hade påträffats hos Sören H. härstammade från tiden före 1987. Han hade intjänat dem via sitt bolag och tillsammans med sin bror Ove H. I början av 1980-talet blev bröderna granskade av skattemyndigheten. Granskningen ledde fram till att Sören H. den 14 mars 1984 blev skönstaxerad av länsrätten för åren 1977-1981. Skönstaxeringen var dock lägre än de sammanlagda undandragna inkomsterna från tidigare år. Bröderna betalade sina tillkommande skatter och avtjänade sina frihetsstraff. De svenska sedlarna skulle ändra utseende. Eftersom Sören H. inte ville riskera att ha en smärre förmögenhet i värdelösa sedlar, inledde han ett växlingsförfarande. Vid husrannsakan hos honom 1991 påträffades därför sedlar med senare tryckår än den tid som omfattades av 1984 års skönstaxering. Han hade därigenom blivit skönstaxerad ännu en gång och samhället hade straffat honom två gånger för samma brott. Han hade lämnat dessa uppgifter i kammarrätten men inte blivit trodd. Kammarrätten hade antagit att endast sedlar i mindre valörer kan ha växlats till större. Den vinst som företaget uppvisade var normal och de brister som bokföringen uppvisade kunde därför inte utgöra grund för skönsmässig inkomstberäkning. Medel för privata levnadskostnader hade bevisligen funnits. - Som bevis åberopades ett intyg från två anställda vid Handelsbanken i Emmaboda. -Regeringsrätten (1995-12-27, Brink, Berglöf, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökandena har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrättens avslår ansökningen. (fd III 1995-12-05, Karlsson)

*REGI

*INST