RÅ 1995 not 42

Ansökan av Olle T. om resning i mål om eftertaxering för inkomst och inkomsttaxering

Not 42. Ansökan av Olle T. om resning i mål om eftertaxering för inkomst och inkomsttaxering. - Länsrätten i Älvsborgs län beslutade genom domar den 4 december 1989 att eftertaxera Olle T. för vissa belopp för taxeringsåren 1986 och 1987. Vidare påfördes Olle T. skattetillägg. I domarna fann länsrätten att Olle T. bedrivit rörelse och att rörelseinkomsterna skulle uppskattas skönsmässigt. Vid denna bedömning beaktades bl.a. att Olle T. uppburit intäkter för uthyrning av traktorer och grävmaskin. - Genom ytterligare en dom samma dag höjde länsrätten Olle T:s inkomsttaxeringar för taxeringsåret 1988 med vissa belopp samt påförde honom skattetillägg. Länsrätten beräknade rörelseinkomsten skönsmässigt även vad avser detta år. Vidare höjdes Olle T:s inkomst av tjänst, varvid bl.a. yrkat avdrag för bilkostnader nedsattes. Sedan Olle T. överklagat länsrättens domar avslog Kammarrätten i Göteborg i domar den 29 december 1992 överklagandena. Regeringsrätten beslutade den 14 februari 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Olle T. ansökte om resning och yrkade att länsrättens och kammarrättens domar skulle undanröjas. Vidare hemställde han om muntlig förhandling. Han anförde bl.a. följande. Han hade från olika företrädare för skattemyndigheten fått besked om att hans verksamhet inte varit skattepliktig. Den ersättning han erhållit för uthyrning av maskiner hade varit så låg att verksamheten inte gått med vinst. Vad gäller bilkostnaderna hade skattemyndigheten av honom uppmanats att kontrollera mellan vilka datum kilometerräknaren avstämplats. Härtill kom att han vid behov lånat andra bilar för körning i tjänsten. Kammarrätten hade avgjort målen utan att han fått tillfälle att slutföra sin talan. -Regeringsrätten (1995-02-13, Palm, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma i fråga när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller prövningen i ordinär väg eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. Vad som förekommit i målet utgör inte skäl för att hålla muntlig förhandling. - Olle T. har inte visat att skäl föreligger att bevilja resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-01-31, Håkansson)

*REGI

*INST