RÅ 1995 not 420

Ansökan av Mircea A. och Paulina A. om resning i mål ang. folkpension

Not 420. Ansökan av Mircea A. och Paulina A. om resning i mål ang. folkpension. - Försäkringskassan i Stockholms län ändrade genom beslut den 25 augusti 1993 inte ett tidigare beslut, varigenom makarna Mircea och Paulina A:s ansökningar om ålderspension avslagits. Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 22 februari 1994 makarnas överklagande. Kammarrätten i Stockholm meddelade den 14 oktober 1994 dom enligt vilken länsrättens överklagade dom inte ändrades. Sedan Mircea och Paulina A. fullföljt talan mot kammarrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 27 april 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - Mircea A. och Paulina A. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i målet om deras ålderspension. Som grund för sitt yrkande anförde de bl.a. att de två gånger ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Första gången avslogs ansökningarna. Andra gången biföll Statens invandrarverk ansökningarna. De hade överklagat verkets beslut och först i samband därmed hade de åberopat att de varit utsatta för hotelser och trakasserier i sitt hemland. Till stöd härför åberopade de Mircea A:s ansökningar i december 1986 och februari 1987 om uppehållstillstånd i Sverige. -Regeringsrätten (1995-12-28, Tottie, Holstad, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Mircea och Paulina A. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Deras ansökning om resning skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-12-05, Bergquist)

*REGI

*INST