RÅ 1995 not 422

Ansökan av Siv W. om resning i mål ang. återkallelse av läkarlegitimation

Not 422. Ansökan av Siv W. om resning i mål ang. återkallelse av läkarlegitimation. - Medicinalväsendets ansvarsnämnd beslöt den 7 december 1979 att återkalla Siv W:s legitimation som läkare. Kammarrätten i Stockholm lämnade i dom den 4 juli 1980 av Siv W. anförda besvär utan bifall. Sedan Siv W. fullföljt talan mot kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 16 juli 1981 att fastställa det slut kammarrättens dom innehöll med följande motivering. Av den omfattande utredningen i målet framgick klart - på sätt Medicinalväsendets ansvarsnämnd närmare utvecklat i det överklagade beslutet - att den av Siv W. bedrivna läkarverksamheten företedde mycket stora brister i medicinskt hänseende och att den stod på en nivå som inte kunde godtagas. Av vad som förekommit i målet framgick även att Siv W. inte förmådde inse att hennes verksamhet bedrivits på ett otillfredsställande sätt. Med hänsyn till omständigheterna kunde det inte antagas att Siv W. vid fortsatt utövning av läkaryrket skulle komma att rätta vad som sålunda brast. Regeringsrätten fann att Siv W. visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Hennes legitimation skulle därför återkallas. - Siv W. ansökte om resning. Till stöd för sin ansökan åberopade hon ett den 26 januari 1995 av leg. läkaren Rauni-Leena Luukanen utfärdat intyg. Rauni-Leena Luukanen, som var finsk leg. läkare och numera boende i Norge, hade uppgivit att hon tidigare inte kände till Siv W. eller den process som ledde till indragning av läkarlegitimationen. Efter att ha gått igenom det material som fanns hos Siv W. och hört henne redogöra för hur arbetet organiserats på läkarmottagningen hade Rauni-Leena Luukanen sammanfattningsvis anfört, att tillräckliga bevis inte fanns för att Siv W. var okunnig och olämplig som läkare utan att indragningen av hennes läkarlegitimation var ett justitiemord. -Regeringsrätten (1995-12-28, Tottie, Holstad, Lavin): Siv W. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-12-05, Bergquist)

*REGI

*INST