RÅ 1995 not 46

Avvisat (beslut om ersättning enligt viltskadeförordningen) / Beslut om ersättning enligt viltskadeförordningen (avvisat)

Not 46. Ansökan av Stig N. om rättsprövning av beslut ang. ersättning enligt viltskadeförordningen. - Statens Naturvårdsverk (1994-06-17, Borgh), avslog en ansökan om Stig N. om ersättning för skadegörelse på skog förorsakad av älg. - Stig N. ansökte om rättsprövning av Naturvårdsverkets beslut. -Regeringsrätten (1995-02-15, Björne, Bouvin, Sjöberg, Lindstam, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. - En fråga om rätt till ersättning enligt 17 § viltskadeförordningen (1980:400) rör inte något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. - Rättsprövning av regeringens beslut kan därför inte komma ifråga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1995-01-24, Grip)

*REGI

*INST