RÅ 1995 not 5

Bifall (realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling) / Realisationsvinstbeskattning, nedsättning av köpeskilling (bifall)

Not 5. Ansökan av Birgitta D. och Leif D. om resning i mål om inkomsttaxering. - Birgitta D. överlät enligt köpekontrakt 1985 fastigheten Insändaren 9 och redovisade i sin deklaration vid 1986 års taxering en skattepliktig realisationsvinst om 29 084 kr i anledning av försäljningen. Hennes make Leif D. redovisade i sin deklaration vid 1986 års taxering en realisationsförlust vid försäljning av aktier med 27 846 kr. Leif D. yrkade att realisationsförlusten skulle kvittas mot den vid hustruns fastighetsförsäljning uppkomna realisationsvinsten. Birgitta D. redovisade makens realisationsförlust, 27 846 kr, under allmänna avdrag i deklarationen. Taxeringsnämnden godtog detta avdrag vid bestämmande av Birgitta D:s taxeringar i Stockholms kommun. - Birgitta D. och Leif D. yrkade nedsättning av 1986 års taxeringar genom resning och anförde till stöd för yrkandena i huvudsak följande. Genom köpekontrakt 1985 överlät Birgitta D. fastigheten Insändaren 9 för en köpeskilling av 1 100 000 kr. I stämningsansökan den 5 november 1991 yrkades nedsättning av köpeskillingen under åberopande av s.k. dolda fel. Genom förlikning i mars 1992 kom parterna överens om att Birgitta D. som nedsättning av köpeskillingen skulle utge 47 000 kr, vilket belopp erlades. Med hänvisning till detta yrkade Birgitta D. nedsättning av sina taxeringar 1986 och att det sålunda uppkomna underskottet i Birgitta D:s taxeringar skulle få utnyttjas vid fastställandet av Leif D:s taxerade inkomster. - Riksskatteverket anförde i yttrande att förlikningsavtalet inte fick annan skattemässig effekt vid 1986 års taxering än att Birgitta D:s taxeringar skulle nedsättas med 1 238 kr (29 084 ./. 27 846 kr) och att något underskott som kunde tillgodoföras Leif D. inte uppkommit. Nedsättningen kunde enligt Riksskatteverkets mening inte anses vara av så väsentlig storlek att det var motiverat att bevilja Birgitta D. resning. Riksskatteverket hemställde att såväl Birgitta D:s som Leif D:s ansökan skulle avslås. - Leif D. hade till svar på Riksskatteverkets yttrande anfört att han ansökte om resning beträffande 1987 års taxering. -Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår att någon realisationsvinst inte uppkommit med anledning av Birgitta D:s försäljning av fastigheten Insändaren 9. Med hänsyn härtill och vad som i övrigt förekommit i målet finner Regeringsrätten skäl föreligga att bevilja Birgitta D. resning beträffande 1986 års taxeringar. - Anledning att bevilja Leif D. resning beträffande 1986 års taxeringar kan inte anses föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar Birgitta D. resning och avslår Leif D:s resningsansökning beträffande 1986 års taxeringar. - Regeringsrätten bestämmer med ändring av taxeringsnämndens beslut Birgitta D:s taxeringar 1986 till följande belopp (här uteslutna). (fd II 1994-12-01, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST