RÅ 1995 not 58

Ansökan av Göran W. om resning och återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering

Not 58. Ansökan av Göran W. om resning och återställande av försutten tid i mål om inkomsttaxering. - Länsrätten i Hallands län meddelade den 29 mars 1994 dom angående Göran W:s inkomsttaxering 1990. Genom beslut den 29 november 1994 avvisade länsrätten Göran W:s överklagande av domen med hänvisning till att det inkommit efter besvärstidens utgång. Göran W. hade överklagat beslutet till Kammarrätten i Göteborg. - Göran W. ansökte om resning och återställande av den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom och yrkade att åsatt skönstaxering skulle undanröjas. -Regeringsrätten (1995-02-24, Wahlgren, Berglöf, Werner, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har ännu inte överprövat länsrättens beslut att avvisa Göran W:s överklagande. Vid sådant förhållande bör frågan om resning i det av länsrätten genom dom den 29 mars 1994 avgjorda målet alternativt återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1995-01-24, Laestander)

*REGI

*INST