RÅ 1995 not 6

Bifall (realisationsvinstbeskattning, kvittning mot realisationsförlust från tidigare års taxering som på grund av ändring av makes taxering ej längre kunde utnyttjas) / Realisationsvinstbeskattning, kvittning mot realisationsförlust från tidigare års taxering som på grund av ändring av makes taxering ej längre kunde utnyttjas (bifall)

Not 6. Ansökan av Leif D. om resning i mål om inkomsttaxering. - Leif D. redovisade i sin till ledning för 1987 års taxering i Gävle kommun avlämnade deklaration en realisationsvinst om 53 700 kr med anledning av aktieförsäljningar. - I sin deklaration vid 1986 års taxering redovisade Leif D. en realisationsförlust om 27 846 kr. Hans hustru Birgitta D., som i sin deklaration för samma taxering tog upp en realisationsvinst om 29 084 kr med anledning av en fastighetsförsäljning, utnyttjade makens realisationsförlust genom kvittning mot sin realisationsvinst. Efter det att Birgitta D. stämts med anledning av fastighetsförsäljningen kom parterna genom förlikning i mars 1992 överens om att Birgitta D. som nedsättning av köpeskillingen skulle utge 47 000 kr. Efter nedsättning av köpeskillingen förelåg ingen realisationsvinst beträffande fastigheten mot vilken realisationsförlusten på aktierna kunde kvittas. - Leif D. ansökte om resning och yrkade såsom han slutligen bestämt sin talan att han till kvittning mot realisationsvinsten på aktieförsäljningar om 53 700 kr skulle medges avdrag för den realisationsförlust på 27 846 kr som inte längre kunde utnyttjas vid 1986 års taxering. - Riksskatteverket tillstyrkte att taxeringarna nedsattes med 27 846 kr genom resning. -Regeringsrätten (1995-01-13, Björne, Berglöf, Werner, Baekkevold, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom denna dag beviljat resning i må1 5496-1993 avseende Birgitta D:s taxeringar 1986. Domen innebär att realisationsförlusten på aktier med 27 846 kr blir outnyttjad vid 1986 års taxering. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten skäl att bevilja Leif D. resning avseende taxeringarna 1987 och nedsätta hans taxeringar i enlighet med Riksskatteverkets tillstyrkande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten bestämmer med ändring av taxeringsnämndens beslut Leif D:s taxeringar 1987 till följande belopp (här uteslutna). (fd II 1994-12-01, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST