RÅ 1995 not 62

Ansökan av Anna-Lisa N. om resning i ärende ang. pensionsgrundande inkomst

Not 62. Ansökan av Anna-Lisa N. om resning i ärende ang. pensionsgrundande inkomst. - För Anna-Lisa N. beräknades inte någon pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1985. - Anna-Lisa N. ansökte om resning och yrkade att pensionsgrundande inkomst skulle beräknas för henne för inkomståret 1985. Till stöd för ansökningen åberopade hon att hon haft inkomst av anställning om 48 672 kr för inkomståret 1985. - Skattemyndigheten i Gävleborgs län tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1995-02-24, Brink, Wadell, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att Anna-Lisa N. för år 1985 haft inkomst av tjänst som berättigat henne till pensionspoäng för nämnda år. Skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att Skattemyndigheten i Gävleborgs län skall till behandling uppta ärendet om bestämmande av pensionsgrundande inkomst för Anna-Lisa N. för inkomståret 1985. (fd III 1995-02-14, Perttu)

*REGI

*INST