RÅ 1995 not 66

Ansökan av Vehbija C. och Fadila C. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 66. Ansökan av Vehbija C. och Fadila C. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 13 september 1994, den 3 november 1994 och den 7 december 1994 att avslå ansökningar från Vehbija C. och Fadila C. om uppehålls- och arbetstillstånd. I besluten anförde verket att det - för att föräldrapar skulle kunna beviljas tillstånd på grund av anknytning till barn i Sverige - krävdes bl.a. att de flesta av deras barn var bosatta här samt att båda föräldrarna fyllt 60 år. - Vehbija C. och Fadila C. ansökte om resning i det av Statens invandrarverk avgjorda ärendet. - Till stöd för ansökningen anförde de i huvudsak följande. De var båda fyllda 60 år och familjen var splittrad. Tre barn fanns i Tyskland och en dotter fanns i Sverige. Regeln om att barnen - när det gällde återförening - skulle vistas i Sverige grundades på det förhållandet att, om det fanns barn i hemlandet, dessa ansågs ta hand om föräldrarna. I detta fall fanns inte något barn kvar i hemlandet. Att under dessa omständigheter vägra familjen återförening stred mot reglerna om uppehållstillstånd. -Regeringsrätten (1995-02-28, Tottie, Dahlman, Sjöberg): Vad Vehbija C. och Fadila C. anfört till stöd för ansökningen innefattar inte skäl för resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1995-02-28, Lundgren)

*REGI

*INST