RÅ 1995 not 75

Avslag (tillstånd av hyresnämnd att upplåta bostadslägenhet i andra hand) / Tillstånd av hyresnämnd att upplåta bostadslägenhet i andra hand (avslag)

Not 75. Ansökan av Bengt H. om resning i ärende hos hyresnämnd. - Hyresnämnden i Malmö biföll genom beslut i protokoll den 20 maj 1994 en ansökan från Kristel B. om tillstånd att i andra hand upplåta bostadslägenhet. - Bengt H. ansökte om resning. Till stöd för sin ansökan anförde han i huvudsak att hyresnämnden gjort sig skyldig till en rättstillämpning som uppenbart stred mot lag eftersom nämnden beaktat andra typer av omständigheter än sådana som kunde hänföras till "beaktansvärda skäl". -Regeringsrätten (1995-03-07, Wahlgren, Berglöf, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Handlingarna ger inte vid handen att hyresnämndens beslut innefattar en sådan uppenbart oriktig rättstillämpning som kan utgöra grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-02-28, Holmstedt)

*REGI

*INST