RÅ 1995 not 77

Ansökan av Enrique G. G. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring

Not 77. Ansökan av Enrique G. G. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - I beslut den 8 november 1989 fann Stockholms läns allmänna försäkringskassa att Enrique G. G. inte var berättigad till ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Enligt dom den 31 oktober 1991 ändrade Försäkringsrätten för Mellansverige inte försäkringskassans beslut. - Sedan Enrique G. G. överklagat försäkringsrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 28 september 1993 att inte meddela prövningstillstånd. - Enrique G. G. ansökte om resning i målet och anförde följande. Som servitör arbetade han i dålig arbetsmiljö med mycket långa arbetspass. Han hade funnit det anmärkningsvärt att röntgen tidigare endast skett av länd- och bröstryggrad samt händerna. Av detta skäl hade han vänt sig till överläkaren Sven Olof Aspberg för undersökning/röntgen. Undersökningen visade förslitningar i halsryggen med åtföljande symtom från nacke, skuldra och armar. Detta hade således inte tidigare varit uppe till prövning. Om denna omständighet hade kunnat åberopas tidigare skulle det sannolikt ha inneburit en annan utgång i målet. Till stöd för sin talan åberopade han två läkarintyg. -Regeringsrätten (1995-03-07, Wahlgren, Berglöf, Swartling): Enrique G. G. har inte visat tillräckliga skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1995-02-28, Kovacs)

*REGI

*INST