RÅ 1995 not 79

Överklagande av Hans W. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988

Not 79. Överklagande av Hans W. ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende inkomsttaxering 1988. - I avsaknad av deklaration från Hans W. åsatte taxeringsnämnden honom taxeringar 1988 efter skön. I besvär som kom in den 23 mars 1990 yrkade Hans W. att bli taxerad i enlighet med en till besvären fogad deklaration. -Länsrätten i Uppsala län (1992-03-31, ordf. Bohlin) avvisade besvären, eftersom de hade kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång och några omständigheter som utgjorde skäl för rätt till besvär i särskild ordning inte hade framkommit. - I kammarrätten yrkade Hans W. att hans talan skulle prövas i sak och deklarationen godtas. - Kammarrätten i Stockholm (1992-11-13, Lindgren, Tenne, Linder): ej ändring. - Hans W. fullföljde sin talan. - Riksskatteverket bestred att rätt till prövning i särskild ordning förelåg men uppgav i sak att deklarationen utom såvitt avsåg rörelseinkomst med vissa avvikelser kunde läggas till grund för taxering. - Regeringsrätten (1995-03-08, Brink, Dahlman, Wadell, von Bahr, Rundqvist), som i särskild sammansättning beslutade att inte meddela prövningstillstånd, yttrade vidare: Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten emellertid att det föreligger skäl för resning. Hans W:s inkomsttaxering 1988 har inte varit föremål för sakprövning i domstol. Vid sådant förhållande bör denna taxering prövas av länsrätt. - Regeringsrätten beviljar resning i fråga om Hans W:s inkomsttaxering 1988 samt överlämnar handlingarna i målet till Länsrätten i Uppsala län för handläggning. (fd III 1995-02-07, Kovacs)

*REGI

*INST