RÅ 1995 not 80

Ansökan av Marianne H. om resning avseende inkomsttaxeringar 1985 och 1986. Marianne H. var tillsammans med sin moder och broder delägare i handelsbolaget HB Öcken Finans med säte i Säffle. Bolaget bedrev utlåningsverksamhet under räkenskapsåret den 9 februari 1982 - den 30 april 1983. Verksamheten finansierades med det kapital som delägarna hade satt in i verksamheten

Not 80. Ansökan av Marianne H. om resning avseende inkomsttaxeringar 1985 och 1986. Marianne H. var tillsammans med sin moder och broder delägare i handelsbolaget HB Öcken Finans med säte i Säffle. Bolaget bedrev utlåningsverksamhet under räkenskapsåret den 9 februari 1982 - den 30 april 1983. Verksamheten finansierades med det kapital som delägarna hade satt in i verksamheten. - Vid 1983 års taxering yrkade Marianne H. i sin deklaration att ett belopp om 1 615 518 kr vid förmögenhetstaxeringen skulle betraktas som i HB Öcken Finans insatt kapital och att avkastningen på hennes andel i bolaget skulle - med hänsyn till handelsbolagets räkenskapsår - upptas till beskattning såsom rörelseinkomst först vid 1984 års taxering. Taxeringsnämnden godtog deklarationen i detta hänseende. Taxeringsintendenten anförde besvär och gjorde gällande att bolagets verksamhet bedrivits i så ringa omfattning att någon rörelse inte kunde anses ha förelegat. Han yrkade bl.a. att Marianne H. skulle beskattas för intäktsräntor till ett beräknat belopp av 511 851 kr under inkomst av kapital. Länsrätten i Stockholms län biföll besvären genom dom den 3 april 1985. - I deklarationer för taxeringsåret 1984 - allmän självdeklaration i Stockholm och särskild självdeklaration i Säffle kommun avseende handelsbolagets verksamhet - redovisade Marianne H. inkomst av rörelse med 246 781 kr. Beloppet utgjorde hennes andel, en tredjedel, av nettoinkomsten från handelsbolagets verksamhet under dess räkenskapsår den 9 februari 1982 - den 30 april 1983. Vid beräkningen av nettoinkomsten hade i deklarationerna avdrag gjorts med 511 851 kr för ränteintäkter som påförts en annan delägare i bolaget vid taxeringen 1983. Taxeringsnämnderna följde deklarationerna. - Vid 1985 och 1986 års taxeringar taxerades Marianne H. till kommunal inkomstskatt i Säffle kommun med resp. 229 700 kr och 229 600 kr. - Efter besvär i särskild ordning av Marianne H. fann Länsrätten i Stockholms län genom dom den 20 april 1988 att hon inte skulle påföras någon inkomst av rörelse vid taxeringen 1984 till statlig inkomstskatt. Länsrätten konstaterade i anslutning därtill att det i förvärvskällan rörelse därmed uppkom ett underskott om 188 kr. Beträffande taxeringsåren 1985 och 1986 fann länsrätten förutsättningar inte föreligga för prövning i särskild ordning. - Efter fullföljd av talan av Marianne H. om besvär i särskild ordning undanröjde Kammarrätten i Göteborg genom dom den 2 februari 1990 henne påförd taxering till kommunal inkomstskatt i Säffle kommun 1984. I domen ändrade kammarrätten inte de samtidigt överklagade besluten avseende 1985 och 1986 års taxeringar såvitt gällde inkomster i Säffle kommun. Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd. - I sin ansökan om resning yrkade Marianne H. att henne påförd taxering till kommunal inkomstskatt i Säffle kommun 1985 skulle undanröjas och att hennes motsvarande taxering 1986 skulle nedsättas med 35 451 kr. Som skäl anförde hon att samma inkomster blivit beskattade två gånger. - Riksskatteverket hemställde att resning inte skulle beviljas och anförde följande. Marianne H. hade vid 1984 års taxering medgivits avdrag för de ränteintäkter hon blivit beskattad för vid 1983 års taxering. Det var inte sannolikt och var i varje fall inte visat att ränteintäkt från handelsbolagets verksamhet under räkenskapsåret den 9 februari 1982 - den 30 april 1983 redovisats också i räkenskaperna för de två efterföljande räkenskapsåren. -Regeringsrätten (1995-03-08, Brink, Dahlman, Wadell, von Bahr, Rundqvist): Marianne H. har inte visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-02-07, Kovacs)

*REGI

*INST