RÅ 1995 not 82

Ansökan av Ulf S. om resning avseende eftertaxering för 1981-1984 för inkomst samt inkomsttaxering 1985 och 1986

Not 82. Ansökan av Ulf S. om resning avseende eftertaxering för 1981-1984 för inkomst samt inkomsttaxering 1985 och 1986. - Ulf S. var under beskattningsåren 1980-1986 företagsledare och ägare till samtliga aktier i fåmansföretaget U. S. Konsult AB. Bolaget verkade inom branschen för revision och annan ekonomisk konsultation. - Genom dom den 30 december 1987 beslutade Länsrätten i Kalmar län att eftertaxera Ulf S. för taxeringsåret 1981 för vissa belopp samt påföra honom skattetillägg. Länsrätten beräknade inkomst av tjänst skönsmässigt till 18 000 kr. Härvid beaktades att U. S. Konsult AB under 1980 betalat 6 352 kr för en bandsåg som Ulf S. använt privat. - Genom samma dom eftertaxerades Ulf S. för taxeringsåren 1982-1984 för vissa belopp samt påfördes skattetillägg. Länsrätten, som beräknade inkomst av annan fastighet skönsmässigt, vägrade härvid Ulf S. yrkat avdrag i inkomstslaget för räntebetalningar till dottern Anna S. Avdragen uppgick till 18 720 kr vid 1982 års taxering, 19 800 kr vid 1983 års taxering och 37 000 kr vid 1984 års taxering. - Länsrätten tog i samma dom även ställning till Ulf S:s ordinarie taxeringar för taxeringsåren 1985 och 1986. Även för dessa taxeringar beräknades inkomst av annan fastighet efter skönsmässiga grunder, varvid avdrag vägrades för räntebetalningar till Anna S. Avdragen uppgick till 46 800 kr för taxeringsåret 1985 och 25 000 kr för taxeringsåret 1986. Skattetillägg påfördes. - Vad gäller 1985 års taxering beräknades Ulf S:s inkomst av tjänst efter skönsmässig grund, varvid länsrätten fann att Ulf S. skulle beskattas med 15 000 kr för en löneförmån som avsåg en resa år 1984 till USA av Ulf S. och en svåger till honom. Under resan - som arrangerades av ett dataföretag - besöktes ett flertal företag inom databranschen i bl.a. New York och Las Vegas. Resekostnaden på 37 502 kr hade betalats av U. S. Konsult AB. Länsrätten bedömde att viss del av kostnaden kunde hänföras till rekreation för Ulf S. och medresenären och att denna del - skäligen uppskattad till 15 000 kr - skulle tas upp som inkomst av tjänst för Ulf S. Skattetillägg påfördes. - Sedan länsrättens dom överklagats fann Kammarrätten i Jönköping i dom den 28 augusti 1989 bl.a. att Ulf S. skulle eftertaxeras för bolagets inköp av bandsåg med 6 352 kr för taxeringsåret 1981 samt för räntebetalningarna till dottern med angivna belopp för vartdera av taxeringsåren 1982-1984. Avdrag vägrades för räntebetalningar vid de ordinarie taxeringarna 1985 och 1986. Vad gäller resan till USA ansåg kammarrätten att Ulf S:s och svågerns deltagande i resan i sin helhet skulle anses som en löneförmån för Ulf S. Han skulle därför beskattas med 37 000 kr under inkomst av tjänst i anledning av resan. - Kammarrättens bestämning av inkomsterna i berörda hänseenden grundades inte på skönsmässiga uppskattningar. Kammarrätten yttrade sig även i fråga om skattetillägg. - Regeringsrätten beslutade den 22 oktober 1991 att inte meddela prövningstillstånd i målen. - Ulf S. ansökte om resning. Han yrkade att kammarrättens dom skulle ändras på så sätt att förmånsbeskattning för uttag av bandsåg och USA-resan inte skulle ske. Vidare yrkade han att avdrag för räntebetalningar till Anna S. skulle medges. Han anförde bl.a. följande. Bandsågen hämtades av honom år 1979. Beskattning för detta uttag kunde därför enligt gällande rätt, som inte gav upphov till tolkningsproblem, inte ske vid 1981 års taxering. Kammarrätten hade felaktigt antagit att han saknade gåvoavsikt när han överlämnade medel till sin dotter och att hon därför inte kunnat låna ut pengar till honom. Enligt kammarrätten hade han därför inte varit betalningsansvarig för något lån från dottern. Gåvan, som i efterhand godkänts av överförmyndaren, hade gåvobeskattats av Länsstyrelsen i Kalmar län. Kammarrätten hade vid sin prövning inte beaktat att hans skuldförbindelse inte var tillfällig. Skuldebrevet fanns kvar och förvarades hos bank. Hans skuld resp. dotterns fordran hade öppet redovisats i bådas självdeklarationer sedan 1980. Kammarrättens ställningstagande i fråga om ränteavdragen stred således mot gällande rättsregler och byggde på bristande utredning om skuldförhållandet. Vad gällde resan till USA borde ingen del av kostnaderna för denna beskattas. I vart fall stod det i uppenbar strid mot gällande lag och praxis att påföra honom förmånsbeskattning gällande en person som inte var familjemedlem. -Regeringsrätten (1995-03-08, Brink, Wadell, Rundqvist): Ulf S. har inte visat att omständigheter föreligger som kan föranleda resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-02-28, Håkansson)

*REGI

*INST