RÅ 1995 not 87

Avslag (utdömande av vite enligt arbetsmiljölagen) / Utdömande av vite enligt arbetsmiljölagen (avslag)

Not 87. Ansökan av Bröderna Magnussons Lantbruks AB om resning alternativt återställande av försutten tid i mål ang. utdömande av vite enligt arbetsmiljölagen. - I beslut den 26 april 1990 förbjöd Yrkesinspektionen i Skövde distrikt med stöd av 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160) Bröderna Magnussons Lantbruks AB vid vite om 500 000 kr att efter den 1 april 1991 använda ladugården på Stora Bjurum 3:1 för visst ändamål till dess närmare angivna åtgärder vidtagits. Sedan bolaget överklagat beslutet fastställdes det med vissa ändringar av Arbetarskyddsstyrelsen. Regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) avslog i beslut den 11 april 1991 bolagets överklagande och föreläggandet mot bolaget vann laga kraft. Yrkesinspektionen ansökte hos Länsrätten i Skaraborgs län om att vitet skulle dömas ut. Länsrätten dömde i dom den 14 april 1994 ut det förelagda vitet. - Bolaget ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom och åberopade till stöd härför bl.a. att länsrätten varken delgett bolagets ombud domen eller underrättat ombudet om att domen delgetts bolaget. Regeringsrätten avslog ansökningen i beslut den 12 juli 1994. - Bolaget överklagade därefter länsrättens dom den 14 april 1994 till Kammarrätten i Jönköping och hävdade att domen inte hade kommit behörig ställföreträdare för bolaget till handa. Länsrätten fann att överklagandet kommit in för sent och avvisade det. Kammarrätten avslog bolagets överklagande av avvisningsbeslutet i beslut den 13 oktober 1994. Sedan bolaget överklagat kammarrättens beslut beslutade Regeringsrätten den 10 mars 1995 att inte meddela bolaget prövningstillstånd. - I sin ansökan om resning anförde bolaget i huvudsak följande. Den rättstillämpning som låg till grund för länsrättens dom den 14 april 1994 stred uppenbart mot lag. Enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen skulle föreläggande enligt lagen meddelas mot den som hade skyddsansvar, i detta fall arrendatorn. Av arrendekontrakt daterat den 21 april 1976 framgick att det var bröderna Rune, Börje, Birger, Bo och Gösta Magnusson som var arrendatorer. I bolaget reglerades brödernas inbördes förhållanden. Vidare stred länsrättens beslut att inte jämka vitet mot lag. - Bolaget ansökte också på nytt om återställande av försutten tid för att överklaga länsrättens dom den 14 april 1994. Till stöd för ansökningen åberopade bolaget utöver vad som åberopades i den föregående ansökningen att bolagets ombud inte fått domen via telefax, vilket angetts i Regeringsrättens beslut att avslå den ansökningen. -Regeringsrätten (1995-03-10, Tottie, Bouvin, Sjöberg, Baekkevold, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad bolaget anfört om arrendeförhållandet visar inte att någon annan än bolaget har skyddsansvar enligt arbetsmiljölagen och utgör därför inte skäl för resning. Bolaget har inte heller i övrigt visat att skäl för resning föreligger. - Bolaget har inte visat att omständigheterna i ärendet är sådana att den försuttna tiden för att överklaga länsrättens dom den 14 april 1994 skall återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd II 1995-02-08, Karlberg)

*REGI

*INST