RÅ 1995 not 9

Ansökan av Ingrid M. om resning i mål ang. allmän fastighetstaxering 1990

Not 9. Ansökan av Ingrid M. om resning i mål ang. allmän fastighetstaxering 1990. - Vid allmän fastighetstaxering 1990 åsattes den obebyggda fastigheten Hulebäck 1:562 i Råda församling, Härryda kommun, ett taxeringsvärde av 204 000 kr. Ingrid M. överklagade beslutet och yrkade att taxeringsvärdet skulle sänkas. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. att hon inte hade kunnat få byggnadstillstånd innan avlopp blivit framkopplat till tomtgränsen, vilket skedde i juni 1991. Länsrätten i Göteborgs och Bohus län justerade i dom den 22 december 1992 ned taxeringsvärdet med 20 000 kr för säregna förhållanden och bestämde det till 184 000 kr. I överklagande yrkade Ingrid M. att taxeringsvärdet skulle sättas ned till 165 000 kr och åberopade i huvudsak det hon anfört i länsrätten. - I dom den 15 oktober 1993 ändrade Kammarrätten i Göteborg inte den överklagade domen. Regeringsrätten beslöt den 22 december 1993 att inte meddela Ingrid M. prövningstillstånd. - I ansökningen om resning yrkade Ingrid M. att ärendet skulle omprövas och taxeringen ändras. Hon anförde att tomten inte skulle taxeras som byggbar för permanent bebyggelse då kommunalt vatten och avlopp inte var framdraget förrän i juni 1991. Hon hänvisade vidare till en skrivelse från Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Härryda kommun, innehållande riktlinjer rörande enskilda avloppsanläggningar. -Regeringsrätten (1995-01-18, Tottie, Sjöberg, Rundqvist): Vad Ingrid M. anfört visar inte att det föreligger någon omständighet som bör föranleda resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-12-19, Gustafson)

*REGI

*INST