RÅ 1995 not 97

Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt

Not 97. Överklagande av Riksskatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB bl.a. om bolagets leverans av elkraft till moderbolaget Y AB skulle föranleda uttagsbeskattning. -Skatterättsnämnden (1994-04-12, Nordling, Wingren, Colver, Johansson, Rosen, Virin; Sandström, ordf., och Nord skiljaktiga) anförde bl.a.: Prissättningen på levererad kraft till Y AB på sätt som anges i ansökningen föranleder ingen uttagsbeskattning av X AB. - Motivering. Av uttalanden i tidigare lagstiftningssammanhang framgår att en praxis som utan beskattningskonsekvenser medger vinstöverföringar genom onormal prissättning mellan producent och distributör av elektrisk kraft inom en intressegemenskap har accepterats av lagstiftaren, om överföringen inte utgjort led i åtgöranden som syftat till att erhålla obehörig förmån i beskattningshänseende, (se prop. 1963:84 s. 32 f. och s. 61 f. samt prop. 1965:126 s. 24 f., s. 32 och s. 54) Med hänsyn till de i ärendet angivna förutsättningarna och till vad som uppgetts om de svårigheter som föreligger att beräkna ett marknadsvärde på den elektriska kraften i producentledet finner nämnden att det föreligger särskilda skäl att underlåta uttagsbeskattning enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). - Riksskatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, måtte förklara att prissättningen på levererad kraft till Y AB på sätt som angavs i ansökningen skulle föranleda uttagsbeskattning av X AB enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). - X AB bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1995-03-16, Björne, Tottie, Bouvin, Sjöberg): Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. - (Regeringsrådet Lindstam hade skiljaktig mening och anförde: I den utsträckning X AB vid leveranser av elektrisk kraft till Y AB tar ut ett pris som understiger marknadspriset på kraften skall uttagsbeskattning ske, om inte enligt punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen särskilda skäl mot uttagsbeskattning föreligger. Varken de i målet åberopade svårigheterna att fastställa ett marknadspris på kraften eller omständigheterna i övrigt utgör sådana skäl. Uttagsbeskattning skall därför ske. - Jag ändrar förhandsbeskedet i enlighet med det anförda.) (fd II 1995-02-22, Laestander)

*REGI

*INST