RÅ 1995 not 98

Ansökan om omprövning av tidigare beslut i rättsprövningsärende behandlad som resningsansökan

Not 98. Ansökan av dödsboet efter Ivar L. om resning i ett ärende ang. arbetsplan för väg. - Vägförvaltningen i Älvsborgs län upprättade en arbetsplan, dagtecknad den 20 augusti 1990, för omläggning av väg 41 Varberg-Borås på delen Berghem-Gullberg, Marks kommun. Till arbetsplanen var fogad sådan miljökonsekvensbeskrivning som avses i 15 § väglagen (1971:948). Vägverket fastställde i beslut den 5 september 1991 arbetsplanen för omläggning av vägen. Beslutet överklagades till regeringen av bl.a. dödsboet efter Ivar L. Med anledning av ändring i 24 § vägkungörelsen (1971:954) upptog Länsstyrelsen i Älvsborgs län därefter frågan om godkännande av den nämnda miljökonsekvensbeskrivningen och godkände densamma den 18 februari 1992. Regeringen avslog i beslut den 15 april 1992 de överklaganden som bl.a. dödsboet efter Ivar L. anfört. Sedan dödsboet begärt rättsprövning av regeringens beslut alternativt resning i ärendet beslutade Regeringsrätten i dom den 31 mars 1993 (mål nr 2436-1992), utom annat, att dels, i anledning av ansökningen om rättsprövning, förklara att regeringens beslut skulle stå fast, dels avslå ansökningen om resning. Sedan dödsboet på nytt begärt rättsprövning av regeringens beslut alternativt resning i ärendet avvisade Regeringsrätten i beslut den 4 oktober 1993 (mål nr 2425-1993) ansökningen om rättsprövning samt avslog ansökningen om resning. - I den nu aktuella ansökningen, som inkom till Regeringsrätten den 7 december 1993, begärde dödsboet på nytt rättsprövning av regeringens beslut alternativt resning i ärendet. Dödsboet anförde att ansökningen gällde samma ärende som tidigare prövats och att dödsboets första ansökan kommit in till Regeringsrätten i rätt tid, varför ansökan om omprövning borde tas upp av Regeringsrätten. Vidare yrkade dödsboet inhibition av regeringens beslut. -Regeringsrätten (1995-03-17, Palm, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom den 31 mars 1993 i sak prövat dödsboets första ansökning om rättsprövning. Genom denna dom har Regeringsrätten skilt saken från sig, vilket bl.a. innebär att rättens prövning av målet är avslutad. En omprövning kan därför endast ske med tillämpning av resningsinstitutet. Dödsboet har emellertid inte anfört någon omständighet som bör föranleda annat bedömande än det som kommit till uttryck i Regeringsrättens dom den 31 mars 1993 och beslut den 4 oktober 1993. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår dödsboets nya ansökning om resning. (fd I 1995-03-01, Karlberg)

*REGI

*INST