RÅ 1996 not 101

Bristfällig handläggning i mål om eftertaxering (avslag) / Inkomsttaxering, bristfällig handläggning i mål om eftertaxering (avslag)

Not 101. Ansökan av Åke P. och Gunilla P. om resning i mål om eftertaxering för inkomst. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län biföll i dom den 17 oktober 1988 länsskattemyndighetens ansökan om eftertaxering av Åke P. och Gunilla P. Kammarrätten i Göteborg ändrade inte länsrättens domslut genom dom den 30 december 1991. Regeringsrätten meddelade i beslut den 31 mars 1993 inte prövningstillstånd med anledning av Åke P:s och Gunilla P:s överklaganden av kammarrättens dom. Åke P. och Gunilla P. ansökte om resning och yrkade att målet skulle prövas på nytt i kammarrätten. De anförde bl.a. följande. Genom att spörsmålet om det varit fråga om en i USA självständigt bedriven rörelse vid skriftväxlingen och den muntliga förhandlingen i kammarrätten kom att behandlas mer i förbigående hade kammarrättens dom kommit att grundas på ett ofullständigt underlag och därigenom också blivit både i enskildheter och domslut felaktig. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1996-05-20, Brink, Wadell, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Åke P. och Gunilla P. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Deras ansökan om resning kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1996-04-20, Källman)

*REGI

*INST