RÅ 1996 not 102

Ansökan av West Point AB om resning i mål om inkomsttaxering. - Bolaget åsattes år 1989 taxering efter skön med 50 000 kr. I överklagande till Länsrätten i Stockholms län den 15 juli 1991 yrkade bolaget att bli taxerat i enlighet med en till överklagandet fogad deklaration. Länsrätten avvisade i dom den 21 oktober 1992 bolagets besvär över taxeringen. Som skäl anfördes att besvären inkommit efter den ordinarie besvärstidens utgång och att vad bolaget anfört inte utgjorde sådana omständigheter att besvären kunde prövas i särskild ordning. Bolaget överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 20 oktober 1993 inte ändrade länsrättens dom. Bolaget överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten som den 27 februari 1995 beslutade att inte meddela prövningstillstånd

Not 102. Ansökan av West Point AB om resning i mål om inkomsttaxering. - Bolaget åsattes år 1989 taxering efter skön med 50 000 kr. I överklagande till Länsrätten i Stockholms län den 15 juli 1991 yrkade bolaget att bli taxerat i enlighet med en till överklagandet fogad deklaration. Länsrätten avvisade i dom den 21 oktober 1992 bolagets besvär över taxeringen. Som skäl anfördes att besvären inkommit efter den ordinarie besvärstidens utgång och att vad bolaget anfört inte utgjorde sådana omständigheter att besvären kunde prövas i särskild ordning. Bolaget överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 20 oktober 1993 inte ändrade länsrättens dom. Bolaget överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten som den 27 februari 1995 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade bolaget att bli taxerat i enlighet med inlämnat bokslut. Bolaget anförde bl.a. följande. Innan skönstaxeringen verkställdes besökte de skattemyndigheten och informerade dem om att bolagets huvudleverantör hade gått i konkurs och att bolaget inte hade någon omsättning eller vinst. Eftersom skattemyndigheten vid detta tillfälle inte begärde någon ytterligare information från bolaget, vare sig skriftligen eller muntligen, utgick bolaget från att ärendet var utagerat. Efter ytterligare krav från skattemyndigheten, skrev och ringde de till myndigheten och uppgav att bolaget inte hade någon vinst eller omsättning och att bolaget var vilande under taxeringsåren 1987-1989. - Riksskatteverket tillstyrkte att åsatt taxering skulle undanröjas. -Regeringsrätten (1996-05-22, Wadell, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten att förutsättning för resning föreligger beträffande 1989 års taxering och att taxeringen för detta år bör undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning samt undanröjer West Point AB:s inkomsttaxering 1989. (fd I 1996-04-23, Sundin). - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 5543-1995 om resning i mål om bolagets inkomstaxering 1990 med samma utgång.

*REGI

*INST