RÅ 1996 not 107

Ansökan av Annika G. om resning i mål om dicsiplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade i beslut den 11 juni 1993 en anmälan från Annika G. avseende bl.a. överläkaren Carsten Feldborg Nielsen utan åtgärd. I beslut den 16 december 1993 avvisade ansvarsnämnden en annan anmälan från henne med motiveringen att anmälan avsåg behandling som omfattades av ansvarsnämndens beslut den 11 juni 1993. Sedan hon överklagat avvisningsbeslutet beslutade Kammarrätten i Stockholm den 23 februari 1994 att inte ändra det överklagade beslutet. - I ansökan begärde Annika G. resning

Not 107. Ansökan av Annika G. om resning i mål om dicsiplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade i beslut den 11 juni 1993 en anmälan från Annika G. avseende bl.a. överläkaren Carsten Feldborg Nielsen utan åtgärd. I beslut den 16 december 1993 avvisade ansvarsnämnden en annan anmälan från henne med motiveringen att anmälan avsåg behandling som omfattades av ansvarsnämndens beslut den 11 juni 1993. Sedan hon överklagat avvisningsbeslutet beslutade Kammarrätten i Stockholm den 23 februari 1994 att inte ändra det överklagade beslutet. - I ansökan begärde Annika G. resning. - Till stöd för ansökningen anförde hon bl.a. följande. Den första anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avsåg det bemötande hon fick i Lund. Då det långt senare, i oktober 1993, visade sig att Carsten Feldborg Nielsen normaliserat ett röntgenutlåtande över de patologiska förändringar de hittade vid undersökningen, gjorde hon på nytt en anmälan till ansvarsnämnden. Denna gång avsåg anmälan det förhållandet att faktiskt iakttagbara sjukdomssymtom i samband med diagnostik inte tolkats på sätt som överensstämmer med vedertagen medicinsk praxis. Målet borde återförvisas till ansvarsnämnden för handläggning med avseende på ärendet mot Carsten Feldborg Nielsen. -Regeringsrätten (1996-05-24, Dahlman, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Annika G. anfört visar inte att det föreligger någon omständighet som bör föranleda resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-04-30, Gustafson)

*REGI

*INST