RÅ 1996 not 114

Oriktig rättstillämpning, inkomsttaxering (avslag) / Inkomsttaxering, oriktig rättstillämpning (avslag)

Not 114. Ansökan av Bo-Tage G. om resning i mål om eftertaxering för inkomst. - Genom dom den 29 juni 1990 av Länsrätten i Stockholms län eftertaxerades Bo-Tage G. för taxeringsåret 1984 i inkomstslaget tjänst med 60 000 kr, vilket motsvarade skillnaden mellan introduktionspriset och den första OTC-noteringen av de 300 aktier han och hans hustru köpt i Svensk Teleindustri AB där Bo-Tage G. var anställd under år 1983. I samband med OTC-registreringen av bolaget hade anställda erbjudits köpa aktier i bolaget till samma pris och på samma villkor som leverantörer och allmänheten. Anställda och leverantörer beräknades förvärva fem procent av aktierna. Målet gällde i vad mån köpet medförde skattepliktig förmån för Bo-Tage G. och om det förelåg grund för eftertaxering. - Kammarrätten i Stockholm delade i dom den 24 februari 1992 länsrättens bedömning och ändrade inte den överklagade domen. Kammarrättens dom vann laga kraft. - I en skrivelse, som inkom till Regeringsrätten den 23 oktober 1995, ansökte Bo-Tage G. om resning. Som skäl anförde han att flera av hans tidigare arbetskamrater efter överklagande i liknande mål hos Regeringsrätten fått bifall till sina överklaganden och eftertaxeringarna undanröjda. Själv hade han underlåtit att överklaga kammarrättens dom, eftersom han fått besked från en tjänsteman vid kammarrätten att Regeringsrätten inte skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. -Regeringsrätten (1996-05-28, Dahlman, Berglöf, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Omständigheterna i Bo-Tage G:s fall är likartade med dem som redovisas i Regeringsrättens avgörande RÅ 1993 ref. 58. Det förhållandet att Regeringsrätten i ett avgörande av ett liknande mål funnit att förmånsbeskattning inte skulle ske av anställd, som köpt aktier för mer än 30 000 kr, utgör emellertid inte sådant särskilt förhållande att det finns synnerliga skäl att pröva Bo-Tage G:s sak på nytt. Ansökningen om resning kan därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1996-04-30, Ekroth)

*REGI

*INST